Việc làm

Đến 2025, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Việt Nam giảm xuống dưới 7%

N. Nga
BizLIVE - Đây là một trong những mục tiêu quan trọng trong cơ cấu lại thị trường lao động giai đoạn 2021-2025.
Đến 2025, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Việt Nam giảm xuống dưới 7%
Ảnh minh họa.
Theo tờ trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 trong đó đặt mục tiêu phát triển thị trường lao động theo hướng linh hoạt, liên thông, kết nối chặt chẽ cung - cầu, đảm bảo huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, dịch chuyển lao động, phân bố hợp lý lao động theo vùng, ngành.
Tăng nhanh tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ để nâng tâm kỹ năng lao động Việt Nam, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và yêu cầu phát triển của cuộc CMCN 4.0, góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia.
Cụ thể, đặt mục tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30% vào năm 2025.
Chỉ số lao động có kiến thức chuyên môn trong chỉ số đổi mới, sáng tạo toàn cầu (GII) thuộc nhóm 60 nước đứng đầu vào năm 2025.
Giảm tỷ trọng lao động phi chính thức trong nền kinh tế xuống dưới 50% vào năm 2025.
Giảm tỷ trọng lao động làm việc trong ngành nông nghiệp đến năm 2025 xuống dưới 25%.
Giảm tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên xuống dưới 7%, tỷ lệ thiếu việc làm của thanh niên nông thôn dưới 6%.
Để thực hiện được những mục tiêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo nhiều giải pháp, trước tiên là sửa đổi Luật Việc làm phù hợp với các hình thái việc làm mới, quan hệ lao động mới trong kỳ nguyên kỹ thuật số, nền kinh tế nền tảng, kinh tế chia sẻ theo định hướng phát triển và mở rộng quy mô việc làm thỏa đáng, bền vững, giảm quy mô việc làm phi chính thức.
Thứ hai, xây dựng và hoàn thiện chương trình mục tiêu, đề án, dự án đổi mới giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn mới 2020 - 2025 gắn với tự chủ của các cơ sở đào tạo, chú trọng gắn kết đào tạo lý thuyết với yêu cầu thực hành, đào tạo nhân lực chất lượng cao cho từng lĩnh vực cụ thể và đào tạo lại nhân lực lao động đáp ứng yêu cầu cuộc CMCN lần thứ tư.
Thứ ba, nghiên cứu xây dựng các chính sách thúc đẩy sự tham gia của khu vực doanh nghiệp vào quá trình đào tạo và đào tạo lại lao động. Một mặt có chính sách khuyến khích sự hợp giữa các cơ sở đào tạo với khu vực doanh nghiệp, mặt khác xây dựng các quy định yêu cầu các cơ sở giáo dục đào tạo phải nâng cao thời lượng và chất lượng của các mô đun thực hành, khu vực doanh nghiệp phải thực hiện đào tạo và đào tạo lại lao động.
Thứ tư, điều chỉnh chính sách nhằm mở rộng đối tượng được vay tín dụng để có khả năng tài chính tham gia học tập nghề nghiệp, xem xét hỗ trợ trong giai đoạn đầu đối với các trường giáo dục nghề nghiệp về cơ sở vật chất để đủ tiêu chuẩn triển khai tự chủ tài chính hoàn toàn.
Thứ năm, xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động đồng bộ, liên thông dữ liệu các thị trường trên cả nước, tạo cơ sở dữ liệu tiếp cận mở đối với người lao động, các doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và các cơ quan quản lý.
Thứ sáu, phát triển hệ thống dịch vụ việc làm hiện đại đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người tìm và nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp.
Thứ bảy, nâng cao năng lực giám sát, đánh giá thị trường lao động. Cụ thể, phát triển hệ thống chỉ tiêu, giám sát đánh giá sự vận hành thị trường lao động, đồng thời nâng cao năng lực giám sát, đánh giá và xây dựng hệ thống chia sẻ thông tin giữa các chủ thể trong giám sát, đánh giá đảm bảo thị trường lao động vận hành thông suốt, hiệu quả.
Thứ tám, từng bước mở rộng vững chắc, tiến tới mọi người lao động có việc làm đều tham gia bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội toàn dân).
Thứ chín, khuyến khích việc chuyển đồi sang hình thức kinh doanh chính thức của khu vực các hộ kinh doanh cá thể, kinh doanh phi chính thức, và tiến đến luật hóa mọi hoạt động kinh doanh đề tạo lập thị trường việc làm ổn định, an toàn và nâng cao hiệu quả quản lý, hỗ trợ thị trường của nhà nước.
Thứ mười, tăng cường quyển tự chủ, tự chịu trách nhiệm và đổi mới cơ chế hoạt động của các cơ cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

N. NGA