Vĩ mô

Lộ trình cổ phần hóa năm nay đang gần bất khả thi

Tuấn Việt
BizLIVE - Đầu mối chuyên trách của Bộ Tài chính đã có đánh giá, lường tính về tiến độ cổ phần hóa năm nay.
Lộ trình cổ phần hóa năm nay đang gần bất khả thi
So với công bố cập nhật tới hết tháng 7, sau 2 tháng, danh sách doanh nghiệp phải thực hiện cổ phần hóa tới hết năm 2020 vẫn đang... dậm chân tại chỗ (Ảnh minh họa).
Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) vừa công bố một số thông tin về tiến độ cổ phần hóa tại các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sau 9 tháng của năm 2020.
Theo báo cáo, trong 9 tháng, đơn vị nhận được báo cáo phê duyệt phương án cổ phần hóa của 07 doanh nghiệp, trong đó có 01 doanh nghiệp thuộc kế hoạch cổ phần hóa theo Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ là Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hải Dương.
Đồng thời, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã hoàn thành công bố giá trị doanh nghiệp của 01 Tổng công ty là Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 (EVENGENCO2).
Lũy kế giai đoạn 2016 - tháng 9/2020, đã có 178 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 443.503 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 207.116 tỷ đồng.
Tuy nhiên trong 178 doanh nghiệp đã cổ phần hóa chỉ có 37/128 doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc danh mục cổ phần hóa theo Công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 và Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đạt 28% kế hoạch).
Đồng nghĩa, số doanh nghiệp còn phải thực hiện cổ phần hóa theo kế hoạch trong 3 tháng còn lại năm 2020 là 91 doanh nghiệp (trong đó triển khai xác định và công bố giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa là 90 doanh nghiệp).
Đáng chú ý, so với công bố cập nhật tới hết tháng 7, sau 2 tháng, danh sách doanh nghiệp phải thực hiện cổ phần hóa tới hết năm 2020 vẫn đang... dậm chân tại chỗ.
Còn nếu so với báo cáo cập nhật trước tiến độ tới hết tháng 4, sau gần nửa năm, danh sách doanh nghiệp phải thực hiện cổ phần hóa tới hết năm 2020 hiện mới giảm đi... 01 đơn vị.
Cục Tài chính doanh nghiệp đánh giá tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp còn chậm khi sau 9 tháng mới chỉ có 07 doanh nghiệp được cổ phần hóa. Kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước năm 2020 là khó có thể hoàn thành.
Những đơn vị còn nhiều doanh nghiệp thuộc danh sách phải thực hiện cổ phần hóa trong năm 2020: Thành phố Hà Nội cổ phần hóa 13 doanh nghiệp, chiếm 14% kế hoạch; TP.HCM cổ phần hóa 38 doanh nghiệp, chiếm 40% kế hoạch; Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cổ phần hóa 06 doanh nghiệp, Bộ Công Thương cổ phần hóa 04 doanh nghiệp...
4 tháng đầu năm không có doanh nghiệp nào được cổ phần hóa
Thoái vốn cũng rất chậm
Về tình hình thoái vốn, theo Cục Tài chính doanh nghiệp, trong tháng 9/2020, đã hoàn thành chuyển giao phần vốn nhà nước tại 05 tổng công ty với tổng giá trị phần vốn nhà nước chuyển giao là 8.185,6 tỷ đồng về Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).
Như vậy, sau 9 tháng đã thoái được 899 tỷ đồng, thu về 1.845 tỷ đồng.
Lũy kế tổng số thoái vốn từ năm 2016 - tháng 9/2020: thoái 25.669 tỷ đồng, thu về 172.917 tỷ đồng.
Trong đó, thoái vốn nhà nước tại 102 đơn vị thuộc Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ với giá trị 4.964 tỷ đồng, thu về 9.643 tỷ đồng; Thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp ngoài danh mục theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg: Đã thoái 3.785 tỷ đồng vốn nhà nước, thu về 110.392 tỷ đồng; Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thực hiện thoái 16.919 tỷ đồng, thu về 52.881 tỷ đồng.
Theo Quyết định 908/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 được Chính phủ ban hành cuối tháng 6, có tới 120 doanh nghiệp do cơ quan đại diện chủ sở hữu phải thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020.
Tại văn bản này, Thủ tướng đã phê duyệt danh mục thoái vốn, kèm theo các mốc "giới hạn chót" (trước 31/8, 30/11 và 31/12) yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện. Nếu vượt quá các cột mốc trên, các doanh nghiệp sẽ phải chuyển giao về Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) hoặc về với Danh mục doanh nghiệp xây dựng phương án sắp xếp, thoái vốn trong giai đoạn 2021-2025.

TUẤN VIỆT