Vĩ mô

Kỷ luật đảng tại Saigontourist, SGC, Resco, Tân Thuận do sai phạm quản lý nhà đất

Huyền Trâm
BizLIVE -

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã kết luận các tổ chức đảng, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Kỷ luật đảng tại Saigontourist, SGC, Resco, Tân Thuận do sai phạm quản lý nhà đất
Từ trái qua: Ông Nguyễn Văn Khởi, nguyên Chủ tịch SGC; ông Trần Hùng Việt, nguyên TGĐ Saigontourist; ông Nguyễn Phước Ngọc, Chủ tịch HĐTV Resco.

Ngày 7/8, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã thông tin về kết quả xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên đối với Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn (SGC), Đảng ủy Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist), Đảng ủy Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn (SCPC), Đảng ủy Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (Resco); Đảng ủy Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC).

Tại SGC, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kết luận, Ban Thường vụ Đảng ủy công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; buông lỏng vai trò lãnh đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty, dẫn đến Tổng Công ty có nhiều vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng nhà, đất; làm ảnh hưởng đến uy tín của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên Tổng Công ty.

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy SGC nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Khởi, nguyên Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty; phê bình 6 cá nhân.

Từ kết quả xem xét, xử lý, Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Tổ chức Thành ủy rà soát, tham mưu điều chỉnh Quy định số 1317-QĐ/TU ngày 9/10/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy và các quy định khác có liên quan phù hợp với Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13/2/2017 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối.

Giao Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo UBND TP, chỉ đạo SGC rà soát, chấn chỉnh, khắc phục ngay các hạn chế, khuyết điểm, vi phạm theo Thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; giải quyết các hậu quả pháp lý (nếu có); tập hợp các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; quản lý, sử dụng nhà, đất; thực hiện các dự án và báo cáo, kiến nghị UBND TP và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, kết quả giám sát của các cơ quan có thẩm quyền.

Chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND TP xử lý các vi phạm liên quan đến quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Tổng Công ty theo Thông báo của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Chỉ đạo các sở, ngành có liên quan kiểm tra, tham mưu UBND TP thực hiện các thủ tục thu hồi đất đối với các nhà, đất do Tổng Công ty khai thác, sử dụng không hiệu quả; chậm triển khai và không có năng lực thực hiện dự án, để trống gây lãng phí; vi phạm các quy định pháp luật.

Chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý công trình xây dựng sai phép, báo cáo UBND TP xem xét, xử lý.

Chỉ đạo Ban Đổi mới Quản lý Doanh nghiệp thành phố chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan sớm thẩm định, tham mưu UBND TP ban hành Điều lệ Tổng Công ty.

Tại Saigontourist, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kết luận, Ban Thường vụ Đảng ủy công ty nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra những khuyết điểm, vi phạm trong quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước; chậm thực hiện khắc phục các kết luận của Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước và việc thực hiện, chuyển nhượng dự án Sài Gòn Gôn sai qui định. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy kết luận phê bình đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Saigontourist nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ủy ban kiểm tra Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Hùng Việt, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty; phê bình đối với 5 cá nhân.

Tại SCPC, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kết luận, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 chưa xây dựng nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; chưa xây dựng nội dung kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong công tác quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Chưa thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP trong công tác quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy phê bình đối với Ban Thường vụ Đảng ủy SCPC nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ủy ban kiểm tra Thành ủy phê bình đối với ông Phạm Công Nghĩa, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty và ông Trương Văn Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

Tại Resco, lãnh đạo Tổng Công ty có những khuyết điểm, vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; việc quản lý công nợ; việc quản lý, sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển; chi hộ tiền trả tiền cho đối tác kinh doanh, chi hộ trả tiền thuê đất; quản lý chứng từ kế toán; hoạt động đầu tư, góp vốn; thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty giai đoạn 2013 - 2015; thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; thực hiện Dự án và thực hiện chức trách, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 3 cá nhân gồm Nguyễn Phước Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty; Nguyễn Đình Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, nguyên Phó Tổng Giám đốc, nguyên Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty; Nguyễn An Trường, Đảng ủy viên Đảng ủy Tổng Công ty, nguyên Kiểm soát viên chuyên trách Tổng Công ty.

Tại Công ty Tân Thuận, lãnh đạo Công ty có những khuyết điểm, vi phạm trong việc sử dụng quỹ tiền lương; nộp ngân sách khoản lợi nhuận sau phân phối; quản lý chi phí; trích nộp kinh phí công đoàn; huy động vốn; quản lý công nợ; công tác thiết kế - dự toán công trình Tòa nhà văn phòng và sử dụng Tòa nhà văn phòng IPC; quản lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài; thực hiện Dự án Khu Dân cư Hiệp Phước; thoái vốn theo Đề án tái cơ cấu (giai đoạn 2016 - 2017); việc cử người đại diện vốn; việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược; việc thẩm định giá và việc thực hiện dự án Khu dân cư Long Hậu, việc hợp tác với Công ty Hồng Lĩnh.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 8 trường hợp. Đó là Lê Hoàng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty; Mai Văn Đường, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty; Vũ Xuân Đức, Đảng ủy viên, Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty; Nguyễn Trường Bảo Khánh, Đảng ủy viên, Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty; Phùng Đức Trí, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty; Phạm Xuân Trung, Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Công ty; Trần Đăng Linh, Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Công ty; Nguyễn Việt Dũng, Đảng ủy viên, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Cùng với đó là thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 2 trường hợp Trương Thị Hương Giang, Kiểm soát viên chuyên trách Công ty và Bùi Hải Hà, Kiểm soát viên chuyên trách Công ty. Ngoài ra còn phê bình đối với 3 cá nhân.

HUYỀN TRÂM

BN 1347 bị lây nhiễm Covid-19 từ bao giờ?

BN 1347 bị lây nhiễm Covid-19 từ bao giờ?

Trong lịch trình di chuyển dày đặc của BN1347, đáng chú ý,  ngày 16/11-25/11, bệnh nhân này đã nghỉ trưa tại phòng trọ cùng BN1342 (tiếp viên hàng không) tại quận Tân Bình...