Tài chính

Giảm 20 - 50% phí dịch vụ cấp hộ chiếu, xác minh giấy tờ

Tuấn Việt
BizLIVE -
Từ ngày 12/6, phí một số dịch vụ như xác minh giấy tờ, tài liệu, cấp giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành... sẽ được giảm từ 20 - 50%.
Giảm 20 - 50% phí dịch vụ cấp hộ chiếu, xác minh giấy tờ
Ảnh minh họa.
Nhằm tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ngày 12/6/2020, Bộ Tài chính ban hành liên tiếp 03 thông tư số 54, 56 và 57/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 12/6 - 31/12, hỗ trợ giảm phí từ 20 - 50% đối với một số dịch vụ trong 3 lĩnh vực.
Ba thông tư trên có hiệu lực kể từ ngày 12/6 cho đến hết 31/12/2020. Kể từ 01/01/2021, các quy định nộp phí, lệ phí trên sẽ trở lại quy định trước ngày 12/6/2020.
Giảm 50% mức phí khi xác minh giấy tờ, tài liệu
Theo quy định tại Thông tư số 54/TT-BTC, từ 12/6, tổ chức, doanh nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy phép hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sẽ nộp lệ phí bằng 50% mức thu quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 259/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.
Tương tự, từ 12/6, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước khi yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác minh giấy tờ, tài liệu liên quan đến lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài sẽ nộp phí bằng 50% mức thu quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 259/2016/TT-BTC.
Giảm từ 20 - 50% mức phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp
Theo quy định tại Thông tư số 56/TT-BTC, từ 12/6 tổ chức, cá nhân khi đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; cấp chứng chỉ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp, công bố, đăng bạ đại diện sở hữu công nghiệp sẽ nộp lệ phí bằng 50% mức lệ phí quy định tại Mục I Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016.
Trong trường hợp duy trì hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng, kể từ ngày 12/6, tổ chức, cá nhân khi nộp đơn yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo hộ giống cây trồng (duy trì hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng) sẽ nộp phí bằng 80% mức phí quy định tại Điểm 3 Mục III Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 207/2016/TT-BTC (đối với trường hợp duy trì hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng từ năm thứ 1 đến năm thứ 9).

Còn đối với trường hợp duy trì hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng từ năm thứ 10 đến hết thời gian hiệu lực của Bằng bảo hộ, nộp phí bằng 70% mức phí quy định tại Điểm 3 Mục III Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 207/2016/TT-BTC.
Giảm 20% lệ phí trong lĩnh vực cấp hộ chiếu, quản lý vũ khí
Theo quy định tại Thông tư 57/TT-BTC, kể từ 12/6, công dân Việt Nam khi làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp các giấy tờ liên quan đến hộ chiếu, thông hành, xuất cảnh, sẽ nộp lệ phí bằng 80% mức thu quy định tại Phần I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016.
Đồng thời, cơ quan, tổ chức khi được cơ quan công an có thẩm quyền cấp giấy phép quản lý pháo hoa vào, ra Việt Nam; cấp giấy phép sử dụng, vận chuyển, mua, mang và sửa chữa các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thực hiện nộp lệ phí bằng 80% mức thu quy định tại Phần III và Phần IV Điều 1 Thông tư số 23/2019/TT-BTC ngày 19/4 /2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016.
Thời gian qua, trong gói những giải pháp cấp bách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã liên tiếp ban hành nhiều thông tư giảm phí, lệ phí để hỗ trợ các đối tượng khó khăn do dịch bệnh.
Ngày 27/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 46/2020/TT-BTC giảm phí, lệ phí đối với một số dịch vụ trong lĩnh vực hàng không.
Ngày 26/5/2020, Bộ Tài chính ban hành liên tiếp ba thông tư số 43, 44, 45/TT-BTC giảm 50% phí, lệ phí trong các lĩnh vực cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm; thành lập sở giao dịch hàng hoá và đăng ký sử dụng mã số mã vạch.
Ngày 7/5, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 37/TT-BTC giảm 50% phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.
Ngày 5/5, Bộ Tài Chính đã ban hành liên tiếp 03 Thông tư số 34, 35, 36/TT-BTC giảm 20-50% phí, lệ phí đối đối với một số lĩnh vực như: Xây dựng; Du lịch; Tài nguyên nước và khai thác dữ liệu thủy văn.

TUẤN VIỆT