Công ty Cổ phần Vincom Retail

VRE 26.9 ▼-5.8     (-17.6%)

Lịch sự kiện

 • 21/12/2017

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản


  Công ty Cổ phần Vincom Retail (VRE) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/01/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 04/01/2018
  Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 08/01/2018 đến ngày 08/02/2018
  Địa điểm tổ chức: Bầu bổ sung thành viên HĐQT và các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 • 14/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


  Công ty Cổ phần Vincom Retail (VRE) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 • 06/11/2017

  Niêm yết mới


  Công ty Cổ phần Vincom Retail (VRE) chính thức niêm yết cổ phiếu trên HOSE:

  Số lượng chứng khoán niêm yết: 1.901.078.733 cổ phiếu
  Ngày niêm yết có hiệu lực: 25/10/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 06/11/2017
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 30.800 đồng/cổ phiếu
  Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: +/- 20% so với giá tham chiếu.