Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

IJC 8.5 ▼-6.4     (-42.9%)

Lịch sự kiện

 • 06/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông


  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 03/05/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 03/06/2018
  Thời gian thực hiện: Từ 8h00, thứ 6, ngày 06/04/2018
  Địa điểm thực hiện: Khách sạn Becamex – Thành phố  mới, 2B đường Hùng Vương, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

  Nội dung họp:
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
  - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.
  - Các tờ trình:
  + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát;
  + Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
  <BR style='FONT-SIZE: medium; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-BOTTOM: 0px; FONT-STYLE: normal; TEXT-ALIGN: justify; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT
 • 28/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC) công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018
  - Tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Becamex.
 • 11/09/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt


   Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/08/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 21/08/2017
  Thời gian thanh toán : 11/09/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 8% /mệnh giá (800 đồng/cổ phiếu).
 • 03/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC) công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.
 • 03/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại các chức vụ của ban tổng giám đốc.
 • 14/07/2017

  Sự kiện khác


   Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 từ ngày 14/07/2017.
 • 26/05/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên


   Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
 • 26/05/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông


   Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 03/05/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 04/05/2017
  Thời gian thực hiện: Từ 8 giờ 30 phút, thứ 6, ngày 26/05/2017.
  Địa điểm thực hiện: Khách sạn Becamex – TP. mới Bình Dương.
 • 20/04/2017

  Niêm yết thêm


   Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật giảm cổ phiếu niêm yết:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 137.097.202 cổ phiếu.
  Lý do thay đổi niêm yết: giảm cổ phiếu đăng ký niêm yết do Công ty thực hiện hoàn trả vốn góp cho cổ đông.
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 137.097.323 cổ phiếu.
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 11/04/2017.
  Ngày giao dịch trở lại: 20/04/2017
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch trở lại là giá đóng cửa chốt phiên ngày giao dịch liền trước ngày tạm ngừng giao dịch.
  Biên độ dao động giá tại ngày giao dịch trở lại là: +/- 20%.
 • 14/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 • 25/01/2017

  Sự kiện khác


   Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật hoàn trả vốn góp cho cổ đông do giảm vốn bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/01/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 18/01/2017
  Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (Cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được công ty hoàn trả vốn góp cho 1 cổ phiếu).
  Giá trị hoàn trả vốn góp /01 cổ phiếu: 10.000 đồng (bằng mệnh giá)
  Thời gian thanh toán: 25/01/2017.
 • 30/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố nghị quyết HĐQT về việc thực hiện hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng dự án khu đất ở thuộc Khu dân cư ấp 5C Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương với Công ty Kinh doanh và Phát triển Bình Dương.

  Tải file gốc
 • 28/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố nghị quyết HĐQT về việc thực hiện chốt danh sách cổ đông để hoàn trả vốn góp cho cổ đông để thực hiện giảm vốn điều lệ.

  Tải file gốc
 • 27/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý


   Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.
 • 26/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoàn trả vốn góp cho cổ đông hiện hữu.

  Tải file gốc
 • 17/10/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt


  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/09/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 26/09/2016
  Ngày thanh toán: 17/10/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 4%/ mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 400 đồng).
 • 29/09/2016

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản


   Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/09/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 26/09/2016
  Thời gian thực hiện dự kiến: từ 29/09/2016 đến ngày 17/10/2016
  Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

  Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh phương án giảm vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2016.

 • 06/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bẳn để điều chỉnh phương án giảm vốn điều lệ
  - Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt tỷ lệ 4%.

  Tải file gốc
 • 30/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Thông qua giá chào mua công khai cổ phiếu IJC để giảm vốn điều lệ
  - Lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất làm đại lý thực hiện việc chào mua công khai.

  Tải file gốc
 • 30/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất Khu Đô thị IJC với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công Nghiệp TNHH MTV.

  Tải file gốc
 • 08/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên


   Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
 • 08/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông


   Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 08/03/2016
  Thời gian thực hiện: Từ 8h00, thứ 6, ngày 08/4/2016
  Địa điểm thực hiện: Trung tâm hội nghị Lucky Square – TP. mới Bình Dương.
 • 16/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex.

  Tải file gốc
 • 07/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch 2016.
 • 22/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

  Tải file gốc
 • 12/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý


   Đính chính Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2015.
 • 12/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý


   Báo cáo tài chính Q3/2015.
 • 02/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố nghị quyết HĐQT về việc:
  - Kết quả SXKD 6 tháng và ước thực hiện cả năm
  - Đầu tư dự án khu nhà trọ công nhân KCN-VSIP II mở rộng.

  Tải file gốc
 • 14/09/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/08/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 27/08/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 8%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 800 đồng)
  Thời gian thực hiện: 14/09/2015.
 • 11/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức 2014 bằng tiền tỷ lệ 8%.

  File gốc
 • 10/06/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố bổ nhiệm ông Trương Đức Hùng thay thế ông Trần Văn Hùng giữ chức vụ phó TGĐ từ ngày 10/6/2015.

  Tải file gốc
 • 29/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt họa động chi nhánh tp. HCM.

  Tải file gốc
 • 01/05/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố bổ nhiệm ông Trịnh Thanh Hùng, phó TGĐ/Kế toán trưởng thay thế bà Bùi Thị Thủy giữ chức vụ giám đốc tài chính từ ngày 1/5/2015.

  Tải file gốc
 • 17/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2015
  Thời gian thực hiện: thứ 6, ngày 17/04/2015
  Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị Lucky Square – Thành phố mới Bình Dương.

  Nội dung họp:
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng năm 2015;
  + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của Tổng giám đốc;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;
  + Thông qua và biểu quyết các tờ trình:
  + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát và Phân phối lợi nhuận năm 2014.
  + Báo cáo của Tổng giám đốc về kế hoạch kinh doanh năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015
  + Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2014 và Kế hoạch chi trả năm 2015
  + Ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2015.
  + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
 • 17/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố nghị quyết HĐQT về ước đạt kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

  Tải file gốc
 • 17/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh tại Hà Nội.

  Tải file gốc
 • 01/11/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố bổ nhiệm ông Trịnh Thanh Hùng, phó TGĐ, kiêm nhiệm chức vụ kế toán trưởng từ 1/11/2014.

  Tải file gốc
 • 29/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch phát hành trái phiếu không chuyển đổi tổng mệnh giá 400 tỷ đồng.

  Tải file gốc
 • 23/09/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp tổng mệnh giá 600 tỷ đồng.

  Tải file gốc
 • 31/07/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/07/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 6%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 600 đồng)
  Thời gian thực hiện: 31/07/2014.
 • 30/06/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố nghị quyêt HĐQT về việc trả cổ tức năm 2013 tỷ lệ 6%.

  Tải file gốc
 • 04/06/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty  TNHH MTV Thương mại Becamex và bổ nhiệm nhân sự chủ chốt.

  Tải file gốc
 • 06/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi phó TGĐ.

  Tải file gốc
 • 28/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc
 • 28/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố tổ chức ĐHĐCĐ 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2014
  Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.
  Thời gian thực hiện: 28/04/2014.
  Địa điểm thực hiện: Tòa nhà Lucky Square – Trung tâm thành phố mới Bình Dương
 • 07/04/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố thay đổi nhân sự chủ chốt

  Tải file gốc
 • 28/02/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố nghị quyết HĐQT:

  File gốc
 • 20/12/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố Nghị quyết HĐQT về KQKD 2013 và Kế hoạch kinh doanh 2014.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 18/11/2013

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật trị giá 1.000 tỷ đồng để bổ sung dự án Sunflower mở rộng, dự án Prince Town mở rộng.

  Ngày giao dịch không hưởng quyền       :    03/12/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng            :    05/12/2013
  Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 12 năm 2013.
 • 13/11/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi.

  File gốc
 • 13/09/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi phương thức đầu tư đối với dự án Prince Town.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 28/06/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  IJC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/06/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 11/06/2013
  Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt.
  Tỷ lệ thực hiện: 6%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Thời gian thực hiện: 28/06/2013.
 • 15/05/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 18/04/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013

  Tải file dữ liệu gốc
 • 27/02/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 29/11/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 23/10/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 24/08/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 22/05/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  IJC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 03/05/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 07/05/2012
  Lý do và mục đích: trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt.
  Tỷ lệ thực hiện: 11%/vốn điều lệ (2.741.945.000 đồng) (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)
  Thời gian thanh toán: 22/5/2012
 • 23/04/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  IJC: Nghị quyết 2012

  Tải file dữ liệu gốc
 • 20/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/03/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 20/03/2012
  Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết).
  Thời gian thực hiện: ngày 20/04/2012.
  Địa điểm thực hiện: Tòa nhà Lucky Square – Trung tâm Thành phố mới Bình Dương.
 • 13/04/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Về việc trả cổ tức

  Tải file dữ liệu gốc
 • 25/11/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Tải file dữ liệu gốc
 • 21/11/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  IJC: Nghị quyết 2011

  Tải file dữ liệu gốc
 • 24/10/2011

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  IJC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/10/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 17/10/2011 và 18/10/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 19/10/2011
  - Lý do và mục đích: lấy ý kiến bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011 của Công ty
  - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện: từ ngày 24/10/2011 đến 19/11/2011
 • 04/10/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download
 • 15/08/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Link download
 • 01/07/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download
 • 01/07/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download
  Link download
 • 25/04/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download
 • 14/03/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  IJC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/02/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 25/02/2011 và 28/02/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng : 01/03/2011
  Tỷ lệ thực hiện: 30%/vốn điều lệ (548.389.050.000 đồng); (01 cổ phần được nhận 3.000 đồng)
  Thời gian thanh toán: 14/03/2011
 • 26/01/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  IJC: Trả cổ tức bằng tiền

  Link download 

 • 26/01/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download


  (Theo hsx)
 • 12/01/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  IJC: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt

  Link download 


  (Theo hsx)
 • 30/12/2010

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  IJC - 21/12: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc chi trả cổ tức năm 2010 với tỷ lệ tối thiểu 30%/vốn điều lệ

  Linkdownload
 • 10/12/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download
  Link download


  (Theo hsx)
 • 07/12/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Link download


  (Theo hsx)
 • 09/11/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2010

  Link download


  (Theo hsx)
 • 01/11/2010

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  Bổ nhiệm ông Trần Nguyên Thảo giữ chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin kể từ ngày 01/11/2010

  Link download


  (Theo hsx)
 • 18/10/2010

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  IJC - 12/10/2010: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án và tăng vốn điều lệ của công ty

  Linkdownload


 • 18/10/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Thành lập chi nhánh

  Link download


  (Theo hsx)
 • 29/09/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Tăng vốn điều lệ

  Link download


  (Theo hsx)
 • 13/07/2010

  Thay đổi BLĐ

  Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật (IJC) đính chính thông tin công bố ngày 12/7/2010 như sau:

  - Nội dung sai:  Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật  bổ nhiệm ông Trịnh Vĩnh Hiệp làm thành viên HĐQT và ông Trịnh Phước Hiệp giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật thay thế ông Bùi Văn Đức kể từ ngày 09/07/2010.

  -Nội dung đúng:  Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật  bổ nhiệm ông Trịnh Phước Hiệp là thành viên HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật thay thế ông Bùi Văn Đức kể từ ngày 09/07/2010.


  (Theo hsx.vn)
 • 12/07/2010

  Thay đổi BLĐ

  Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật  bổ nhiệm ông Trịnh Vĩnh Hiệp làm thành viên HĐQT và ông Trịnh Phước Hiệp giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật thay thế ông Bùi Văn Đức kể từ ngày 09/07/2010.

  Link download


  (Theo hsx.vn)
 • 12/07/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thay đổi nhân sự.

  Link download


  (Theo: hsx.vn)
 • 19/04/2010

  Niêm yết mới

  Tổng khối lượng niêm yết ban đầu: 54.838.905.