Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

HCM 18.2 ▼-3.4     (-15.7%)

Lịch sự kiện

 • 07/02/2020

  Niêm yết thêm


  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh niêm yết bổ sung cổ phiếu:
  Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 750.000
  (Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung này từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động)
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 10/03/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 07/02/2020.
 • 11/02/2019

  Niêm yết thêm


  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 750.000
  (Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung này từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động)
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 10/03/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 11/02/2019.
 • 19/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông


  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 08/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 09/03/2018
  Thời gian họp : 19/04/2018
  Địa điểm họp: Khách sạn New World SaiGon, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. HCM

  Nội dung đại hội:
  - Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị
  - Báo cáo tình hình hoạt động Công ty năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc.
  - Kế hoạch kinh doanh năm 2018
  - Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2017 của Ban Kiểm soát
  - Các tờ trình của Hội đồng quản trị:
  + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017
  + Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2017
  + Kế hoạch cổ tức năm 2018
  + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
  + Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2018
  + Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
  + Sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị  Công ty
  - Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
 • 07/02/2018

  Niêm yết thêm


   Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 1.000.000
  (Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung này từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động)
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 10/03/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 07/02/2018.
 • 24/01/2018

  Trả cổ tức bằng tiền mặt


  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/01/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 10/01/2018
  Thời gian thanh toán : 24/01/2018
  Tỷ lệ thực hiện : 6% /mệnh giá (600 đồng/cổ phiếu).
 • 10/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị


  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017
  - Tổng giá trị các khoản vay trong năm 2018
  - Thành lập phòng giao dịch mới tại khu vực Miền Nam.
 • 25/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh tỷ lệ tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2017 từ 5% thành 6%.
 • 21/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) công bố nghị quyết HĐQT về việc mở rộng diện tích phòng giao dịch Kim Liên tại khu vực miền Bắc.
 • 08/12/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ


  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) đăng ký mua lại 5.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ ngày 08/12/2017 đến ngày 29/12/2017.
 • 29/11/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ


  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) công bố đã mua lại thành công 5.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ tại ngày 29/11/2017.
 • 26/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Phát hành trái phiếu
  - Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền.
 • 05/09/2017

  Sự kiện khác


   Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) công bố mua lại cổ phiếu của nhân viên tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2016 nghỉ việc.
 • 29/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh tổng giá trị các khoản vay bao gồm vay từ ngân hang và phát hành trái phiếu của công ty năm 2017 từ mức 3.000 tỷ đồng lên 4.900 tỷ đồng tương đương với 2 lần vốn chủ sở hữu tại ngày 30/06/2017 trên BCTC đã soát xét.
 • 24/08/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ


   Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) công bố mua lại thành công 80.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ ngày 24/08/2017.
 • 22/08/2017

  Giao dịch cổ phiếu quỹ


   Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) đăng ký mua lại 80.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ ngày 22/08/2017 đến ngày 20/09/2017.
 • 03/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 07/06/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt


   Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/05/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 16/05/2017
  Thời gian thanh toán : 07/06/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 12% /mệnh giá (1200 đồng/cổ phiếu).
 • 19/05/2017

  Sự kiện khác


   Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố điều chỉnh tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa lên 100% từ ngày 19/05/2017.
 • 12/05/2017

  Sự kiện khác


   Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên 100%.
 • 24/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên


   Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016.
 • 24/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông


   Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 08/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 09/03/2017
  Thời gian họp : 13h30, ngày 24/04/2017
  Địa điểm họp: Phòng Khánh Tiết Mekong, Lầu 1, Khách sạn New World SaiGon, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. HCM.

  Nội dung đại hội:
  - Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị (HĐQT).
  - Báo cáo tình hình hoạt động Công ty năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc.
  - Kế hoạch kinh doanh năm 2017.
  - Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2016 của Ban Kiểm soát (BKS).
  - Các tờ trình của Hội đồng quản trị:
  - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
  - Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2016.
  - Kế hoạch cổ tức năm 2017.
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
  - Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2017.
  - Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)
 • 27/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Chỉnh sửa Điều lệ Công ty
  - Thành lập Phòng giao dịch Hoàn Kiếm tại tầng 4&5, Tòa nhà 66A Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  - Điều chỉnh tổng giá trị các khoản vay.
 • 27/02/2017

  Thay đổi BLĐ


   Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố bổ nhiệm bà Trương Ngọc Quỳnh Tiên chức vụ Người CBTT thay thế ông Hoàng Công Tuấn từ ngày 27/02/2017.

  Tải file gốc
 • 18/01/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về thời gian, địa điểm, nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và chọn ngày 24/04/2017 là ngày đăng ký cuối cùng dự kiến.

 • 12/01/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt


   Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/12/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 28/12/2016
  Thời gian thanh toán : 12/01/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 5% /mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu).
 • 12/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 5%.

  Tải file gốc
 • 06/12/2016

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố niêm yết thêm cổ phiếu:
  Số lượng: 1.200.000 cổ phiếu
  Trong đó:
  360.000 cổ phiếu được chính thức giao dịch ngày: 08/12/2014
  360.000 cổ phiếu được chính thức giao dịch ngày: 07/12/2015
  480.000 cổ phiếu được chính thức giao dịch ngày: 06/12/2016.
 • 23/11/2016

  Giao dịch cổ phiếu quỹ


   Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố đã thu hổi thành công 4.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ tại ngày 23/11/2016.

  Tải file gốc
 • 21/11/2016

  Giao dịch cổ phiếu quỹ


   Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố thu hồi lại 4.000 cổ phiếu của CBNV tham gia chương trình ESOP 2013 nghỉ việc từ ngày 21/11/2016 đến 30/11/2016.

  Tải file gốc
 • 16/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm chi nhánh Hà Nội.

  Tải file gốc
 • 21/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý


   Báo cáo tài chính quý 3/2016.
 • 15/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị


  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố quyết định của TGĐ về việc thu hồi cổ phiếu của CBCNV tham gia Chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2013 (ESOP 2013) nghỉ việc.

  Tải file gốc
 • 22/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý


   Báo cáo tài chính Q2/2016.
 • 27/06/2016

  Thay đổi BLĐ


   Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 27/06/2016:

  - Ông Đỗ Hùng Việt chức vụ Chủ tịch HĐQT
  - Ông Lê Anh Minh và ông Nguyễn Thanh Liêm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT
  - Ông Võ Văn Châu chức vụ Trưởng BKS.

  Tải file gốc
 • 27/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị


  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán năm 2016.

  Tải file gốc
 • 27/05/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt


  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/05/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 10/05/2016
  Thời gian thanh toán : 27/05/2016
  Tỷ lệ thực hiện : 9,3% /mệnh giá (930 đồng/cổ phiếu).
 • 22/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên


   Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
 • 21/04/2016

  Thay đổi BLĐ


   Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố bổ nhiệm ông Lê Hoàng Anh chức vụ Thành viên HĐQT thay thế ông Trịnh Hoài Giang từ ngày 21/04/2016.

  Tải file gốc
 • 21/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông


  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015:
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 10/03/2016
  Thời gian họp : 13h30, 21/04/2016
  Địa điểm họp : Phòng Khánh Tiết Bến Thành - Lầu 1 - Khách sạn New World SaiGon, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. HCM.

  Nội dung đại hội:
   Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị (HĐQT).
   Báo cáo tình hình hoạt động Công ty năm 2015 của Ban Tổng Giám đốc.
   Kế hoạch kinh doanh năm 2016.
   Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2015 của Ban Kiểm soát (BKS).
   Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2016-2020).
   Các tờ trình của Hội đồng quản trị:
   Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.
   Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2015.
   Kế hoạch cổ tức năm 2016.
   Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
   Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2016.
   Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)
 • 25/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức


   CTCP Cộng Hưởng đăng ký mua 200.000 cổ phiếu từ ngày 25/3 đến 22/4/2016.
 • 25/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị


  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

  Tải file gốc
 • 22/01/2016

  Kết quả kinh doanh quý


   Báo cáo tài chính Q4/2015.
 • 06/01/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt


   Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/12/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 24/12/2015
  Thời gian thanh toán : 06/01/2016
  Tỷ lệ thực hiện : 5% /mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu).
 • 31/12/2015

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức


  Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Cộng Hưởng
  Tên nhân sự chủ chốt có liên quan: Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc
  Chức vụ: Thành viên HĐQT Cty CP chứng khoán Tp.HCM
  Mã chứng khoán: HCM
  Số lượng tỷ lệ cổ phiếu nắm giữu trước khi thực hiện giao dịch: 451.672 CP, tỷ lệ 0,35%
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 30.000 CP
  Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 481.672 CP, tỷ lệ 0,38%
  Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại danh mục đầu tư
  Phương pháp giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 04/12/2015 đến hết 31/12/2015
  Lý do không giao dịch hết cổ phiếu đã đăng ký: Không đạt mức giá kỳ vọng.
 • 26/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cố tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%.
 • 26/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cố tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%.
 • 21/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q3/2015.
 • 21/09/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố bổ nhiệm ông Hoàng Công Tuấn là người CBTT thay thế bà Phạm Thị Phương Lan từ ngày 21/9/2015.

  Tải file gốc
 • 18/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  HCM công bố NQ HĐQT số 04/2015 ngày 17/08/2015 về việc dự đoán kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015 và triển khai tăng tối đa 100% sở hữu nước ngoài.

  File gốc
 • 27/05/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trả cổ tức đợt 02 năm 2014 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/05/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 16% /mệnh giá (1.600 đồng/cổ phiếu)
  Thời gian thanh toán: 27/05/2015.
 • 07/05/2015

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố đã mua lại 38.500 cổ phiếu ESOP của nhân viên nghỉ việc, tăng số cổ phiếu quỹ lên 65.689 cổ phiếu.

  Tải file gốc
 • 20/04/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố bổ nhiệm ông Lê Thắng Cần thay thế ông Hoàng Đình Thắng giữ chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 20/4/2015.

  Tải file gốc
 • 16/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/03/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2015
  Thời gian họp: 13:30, 16/04/2015 (Thứ Năm)
  Địa điểm họp: phòng Khánh Tiết Bến Thành, tầng 1, Khách sạn New World SaiGon, 76 Lê Lai, quận 1, tp. HCM.

  Nội dung đại hội:
  + Báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị.
  + Báo cáo tình hình hoạt động Công ty năm 201
  4 của Ban Tổng Giám đốc.
  + Kế hoạch kinh doanh năm 2015.
  + Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2014 của Ban Kiểm soát.
  + Các tờ trình của Hội đồng quản trị:
  + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.
  + Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2014.
  + Kế hoạch cổ tức năm 2015.
  + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
  + Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2015.
  + Sửa đổi Điều lệ Công ty.
  + Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
 • 09/04/2015

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố đã mua vào 12 cổ phiếu lô lẻ của nhà đầu tư làm cổ phiếu quỹ.

  Tải file gốc
 • 09/02/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015. Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 16/4/2015 tại New World Sai Gòn.

  Tải file gốc
 • 29/01/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trả cổ tức đợt 01 năm 2014 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/01/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 08/01/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 5% /mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu)
  Thời gian thanh toán: 29/01/2015.
 • 22/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền tỷ lệ 5%, ngày đăng ký cuối cùng dự kiến 8/1/2015.

  Tải file gốc
 • 04/11/2014

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố đã mua 9 cổ phiếu lô lẻ.

  Tải file gốc
 • 28/05/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trả cổ tức đợt 02 năm 2013 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền              : 06/05/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng                               : 08/05/2014
  Tỷ lệ thực hiện                                            : 12% /mệnh giá (1.200 đồng/cổ phiếu)
  Thời gian thanh toán                                    : 28/05/2014
 • 17/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013:
  Thời gian thực hiện: 17/04/2014
  Địa điểm thực hiện (dự kiến): Khách sạn New World SaiGon
 • 17/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc
 • 25/03/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT

  Tải file gốc
 • 21/02/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố nghị quyết HĐQT:

  File gốc
 • 16/01/2014

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố niêm yết thêm cổ phiếu:
  Số lượng: 25.208.121 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 16/01/2014.
 • 31/10/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Nghị quyết HĐQT về tiêu chuẩn ESOP 2013 và quy chế quản trị công ty.

  File gốc
 • 25/10/2013

  Phát hành cổ phiếu

  Phát hành 25.210.401 cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 4:1
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/10/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng: 29/10/2013
 • 12/09/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HCM: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/08/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/08/2013
  Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 01 năm 2013 bằng tiền mặt
  - Tỷ lệ thực hiện: 5% /mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu)
  - Thời gian thanh toán: 12/09/2013
 • 07/08/2013

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  HCM: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc
 • 11/07/2013

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  HCM: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc
 • 31/05/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HCM: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/05/2013
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 16/05/2013
  - Lý do và mục đích : Trả cổ tức đợt 02 năm 2012 bằng tiền mặt
  - Tỷ lệ thực hiện : 15% /mệnh giá (1.500 đồng/cổ phiếu)
  - Thời gian thanh toán : 31/05/2013
 • 26/04/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013

  Tải file dữ liệu gốc
 • 27/02/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 29/11/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 07/11/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HCM: Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Tải file dữ liệu gốc
 • 03/07/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 27/06/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HCM: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 06/06/2012
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 08/06/2012
  - Lý do và mục đích : Trả cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền
  - Nội dung cụ thể: : 6%/mệnh giá (600 đồng/cổ phiếu).
  - Ngày thanh toán : 27/06/2012
 • 11/06/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 08/06/2012

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 1.417.950 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 08/06/2012
 • 04/06/2012

  Thay đổi về : Sự kiện khác

  HCM: Thay đổi số lượng cổ phiếu quỹ tại ngày 31/5/2012 

  Tải file dữ liệu gốc
 • 25/05/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 03/05/2012

  Thay đổi về : Sự kiện khác

  HCM: CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc
 • 26/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 15/03/2012
  Thời gian họp: 26/4/2012
  Địa điểm họp : Khách sạn New World SaiGon, 76 Lê Lai, Q1, TP.HCM
 • 18/04/2012

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 250.770 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 18/04/2012
 • 17/04/2012

  Thay đổi về : Sự kiện khác

  HCM: Đính chính chức danh Phó TGĐ của Ông Lê Công Thiện 
  Thông tin đính chính: Chức danh của Ông Lê Công Thiện là Quyền Phó TGĐ Công ty

  Tải file dữ liệu gốc
 • 17/04/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Công bố KQKD Q1-2012 và kế hoqchj kinh doanh năm 2012

  Tải file dữ liệu gốc
 • 05/04/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 04/04/2012

  Thay đổi về : Sự kiện khác

  HCM: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc
 • 02/03/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 22/02/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 12/01/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HCM: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/12/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 20, 21/12/2011 thì người bán không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng : 22/12/2011
  Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 01 năm 2011
  Tỷ lệ thực hiện : 10%/mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu)
  Ngày thanh toán : 12/01/2012
 • 05/01/2012

  Thay đổi về : Sự kiện khác

  HCM: Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu quỹ

  Tải file dữ liệu gốc
 • 23/12/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 09/12/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 39.848.951 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch:  09/12/2011
 • 27/10/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Download original file
 • 05/10/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  HCM: Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Link download
 • 12/09/2011

  Phát hành cổ phiếu

  HCM: Phát hành cổ phiếu

  Link download
 • 04/08/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download
 • 04/07/2011

  Thay đổi về : Sự kiện khác

  HCM: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu quỹ 

  Link download
 • 01/07/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HCM: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 14, 15/06/2011 thì người bán không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2011
  Tỷ lệ thực hiện: 7% /mệnh giá (700 đồng/cổ phiếu)
  Ngày thanh toán: 01/07/2011
 • 24/06/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Link download
 • 27/05/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  HCM: Giao dịch cổ phiếu quỹ 

  Link download
 • 18/04/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download
 • 15/04/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 836.900 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 15/04/2011
 • 08/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2010
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/02/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 22, 23/02/2011 thì người bán không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng : 24/02/2011
  Lý do và mục đích: họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2010
  Thời gian thực hiện : 08/04/2011


  (Theo hsx)
 • 10/03/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download
 • 24/02/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  HCM: Giao dịch cổ phiếu quỹ
  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 362.000 cổ phiếu. Đây là số lượng cổ phiếu đăng ký mua tiếp trong tổng số 400.000 cổ phiếu đã được SGDCK Tp.HCM chấp thuận trước đây nhưng HSC chỉ mua được 38.000 cổ phiếu quỹ.
  Mục đích mua lại: Thưởng cho cán bộ nhân viên Công ty theo Chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP). Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2011 theo Chương trình ESOP 2011 của HSC.
  Thời gian thực hiện giao dịch: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày 24/02/2011.
  Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
 • 28/01/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  HCM: Giao dịch cổ phiếu quỹ 

  Link download
 • 12/01/2011

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  HCM: Thay đổi số lượng cổ phiếu quỹ

  Link download
 • 20/12/2010

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  HCM - 06/12: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (10%)

  Linkdownload

 • 22/11/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) công bố nghị quyết hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức năm 2010.

  Link download


  (Theo: hsx.vn)
 • 29/10/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  HCM - Công bố NQ hội đồng quản trị thông qua việc mua lại cổ phiếu quỹ sử dụng cho Chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động

  Linkdownload
 • 18/08/2010

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ủy quyền jông Trịnh Hoài Giang là người công bố thông tin.

  Link download


  (Theo hsx.vn)
 • 09/07/2010

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Công ty cổ phần chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSC) công bố thông tin bất thường về thay đổi cổ phiếu quỹ.
  - Tổng số CP quỹ tại thời điểm 19/04/2010: 82.366 cổ
  - Số lượng CP tăng thêm vào ngày 01/06/2010: 10 cổ phiếu (Đây là số CP mua lại cổ phiếu lô lẻ của nhà đầu tư)
  - Số lượng CP tăng thêm vào ngày 15/06/2010: 17.570 cổ phiếu. (Mua lại của nhân viên nghỉ việc tham gia chương trình ESOP 2007 và ESOP 2009)
  - Tổng số CP tại thời điểm 15/06/2010: 99.946 cổ phiếu.

  Linkdownload
 • 19/05/2009

  Niêm yết mới

  Sở Giao dịch CK TP.HCM thông bso về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Công ty cổ phần Chứng khan Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
  Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
  Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
  Mã chứng khoán: HCM
  Mệnh giá: 10.000 đồng 
  Số lượng chứng khoán niêm yết: 39.463.400 cổ phiếu (Ba mươi chín triệu, bốn trăm sáu mươi ba ngàn, bốn trăm cổ phiếu)
  Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 394.634.000.000 đồng (Ba trăm chín mươi bốn tỷ sáu trăm ba mươi bốn triệu đồng chẵn)
  Ngày niêm yết có hiệu lực: 20/04/2009
  Ngày chính thức giao dịch: 19/05/2009
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên:      27.000 đồng/cổ phiếu
  Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên:  20% so với giá tham chiếu