Công ty Cổ phần Gemadept

GMD 21.0 ▼-0.4     (-1.9%)

Lịch sự kiện

 • 21/10/2019

  Niêm yết thêm


   Công ty Cổ phần Gemadept niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 1.742.000 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
  Ngày thay đổi đăng ký niêm yết có hiệu lực: 17/11/2015
  Ngày chính thức giao dịch: 21/10/2019.
 • 26/06/2018

  Niêm yết thêm


  Công ty Cổ phần Gemadept (GMD) niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 108.844.676 cổ phiếu
  Tổng số lượng chứng khoán niêm yết: 288.276.957 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 13/12/2017
  Ngày chính thức giao dịch:26/06/2018.
 • 28/03/2018

  Trả cổ tức bằng tiền mặt


  Công ty Cổ phần Gemadept (GMD) trả cổ tức Đợt 1 năm 2018 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 12/03/2018
  Thời gian thanh toán : 28/03/2018
  Tỷ lệ thực hiện : 65% /mệnh giá (6500 đồng/cổ phiếu).
 • 28/03/2018

  Trả cổ tức bằng tiền mặt


  Công ty Cổ phần Gemadept (GMD) trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 12/03/2018
  Thời gian thanh toán : 28/03/2018
  Tỷ lệ thực hiện : 15% /mệnh giá (1500 đồng/cổ phiếu).
 • 26/02/2018

  Họp Hội đồng Quản trị


  Công ty Cổ phần Gemadept (GMD) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2016.
 • 03/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


  Công ty Cổ phần Gemadept (GMD) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành thêm 108.844.676 cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.
 • 23/10/2017

  Thay đổi về : Niêm yết thêm


   Công ty Cổ phần Gemadept công bố thay đổi ngày chính thức giao dịch bổ sung đợt 1 cho 1.742.000 cổ phiếu từ ngày 21/10/2017 sang ngày 23/10/2017.
 • 21/10/2017

  Niêm yết thêm


   Công ty Cổ phần Gemadept niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 1.742.000 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty
  Ngày thay đổi đăng ký niêm yết có hiệu lực: 17/11/2015
  Ngày chính thức giao dịch: 21/10/2017.
 • 20/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


  Công ty Cổ phần Gemadept (GMD) công bố nghị quyết HĐQT về việc giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Gemadept Hải Phòng.
 • 17/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


  Công ty Cổ phần Gemadept (GMD) công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Gemandept Logistics Holding.
 • 01/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


  Công ty Cổ phần Gemadept (GMD) công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của công ty tại Công ty TNHH Gemandept Shipping Holding, Công ty TNHH Gemandept Logistics Holding và Công ty TNHH CJ Việt Nam.
 • 27/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


  Công ty Cổ phần Gemadept (GMD) công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của công ty tại Công ty Gemadept (Malaysia) SDN BHD cho Công ty TNHH Gemandept Shipping Holding.
 • 27/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


  Công ty Cổ phần Gemadept (GMD) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH Gemandept Logistics Holding.
 • 30/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Gemadept công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH Gemandept Shipping Holding và Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Biển Gemandept.
 • 15/06/2017

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:
  Số cổ phiếu niêm yết thêm: 858.162 (phát hành cho CB CNV)
  Ngày niêm yết: 8/8/2014
  Ngày chính thức giao dịch: 15/6/2017.
 • 08/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Gemadept công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi khoản vay nợ nước ngoài với bên cho vay là VI (Vietnam Investments) Fund II, L.P.
 • 26/05/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên


   Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
 • 17/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông


   Công ty Cổ phần Gemadept tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/04/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 26/04/2017
  Thời gian thực hiện: Thông báo sau (dự kiến trong tháng 5)
  Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.
 • 08/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Gemadept công bố nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Cảng Phước Long từ 100 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng.

  Tải file gốc
 • 01/11/2016

  Kết quả kinh doanh quý


   Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.
 • 06/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Gemadept công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Cảng Nam Đình Vũ.

  Tải file gốc
 • 31/08/2016

  Thay đổi BLĐ


   Công ty Cổ phần Gemadept công bố ông Nguyễn Quốc Huy từ nhiệm Thành viên HĐQT và bà Trần Thanh Thủy từ nhiệm chức vụ Thành viên BKS từ ngày 31/08/2016.

  Tải file gốc
 • 04/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý


   Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.
 • 01/07/2016

  Niêm yết thêm


   Công ty Cổ phần Gemadept niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 59.810.287 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 179.432.281 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 27/06/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 01/07/2016.
 • 30/06/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt


   Công ty Cổ phần Gemadept tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/05/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 30/05/2016
  Ngày thanh toán: 30/06/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 20%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).
 • 15/06/2016

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:
  Số cổ phiếu niêm yết thêm: 858.163 (phát hành cho CB CNV)
  Ngày niêm yết: 8/8/2014
  Ngày chính thức giao dịch: 15/6/2016.
 • 27/05/2016

  Phát hành cổ phiếu


   Công ty Cổ phần Gemadept phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/05/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 30/05/2016
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 59.810.997 cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 50% (theo tỷ lệ 2:1, nghĩa là tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông hiện hữu nắm giữ 02 cổ phần sẽ được nhận thêm 01 cổ phần mới).
 • 25/05/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông


   Công ty Cổ phần Gemadept tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/04/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 28/04/2016
  Thời gian thực hiện: 09h00- 12h00, ngày 25/05/2016
  Địa điểm thực hiện: Lầu 1, phòng Lotus Ballroom, Khách sạn REX, số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM.
 • 25/05/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên


   Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
 • 11/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị


   Công ty Cổ phần Gemadept công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

  Tải file gốc
 • 07/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan


   Bà Phạm Thị Ánh Tuyết, vợ ông Phạm Quốc Long-phó TGĐ, đã bán 18.000 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn 328.890 hay 0,27%.
 • 23/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan


   Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Thị Ánh Tuyết
  Mã chứng khoán: GMD
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 346.890 CP
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Phạm Quốc Long
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Vợ
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 18.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 328.890 CP, tỷ lệ 0,27%
  Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 23/2/2016 đến ngày 21/3/2016.

  Tải file gốc
 • 17/02/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan


   Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Thị Ánh Tuyết
  Mã chứng khoán: GMD
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 395.560 CP
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Phạm Quốc Long
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Vợ
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 66.670 CP
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 48.670 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 346.890 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 19/1/2016 đến ngày 17/2/2016
  Lý do không giao dịch hết cổ phiếu đã đăng ký: Không đạt mức giá kỳ vọng.

  Tải file gốc
 • 19/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan


  Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Thị Ánh Tuyết
  Mã chứng khoán: GMD
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 395.560 CP
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Phạm Quốc Long
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Vợ
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 66.670 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 328.890 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 19/1/2016 đến ngày 17/2/2016.

  Tải file gốc
 • 26/11/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt


   Công ty Cổ phần Gemadept trả cổ tức năm 2014 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/11/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 16/11/2015
  Ngày thanh toán : 26/11/2015
  Tỷ lệ thực hiện đối: 20% mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng).
 • 16/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý


   Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).
 • 16/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý


   Báo cáo tài chính Q3/2015 (Hợp nhất).
 • 11/11/2015

  Giao dịch nội bộ


  Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Hồng Hải
  Mã chứng khoán: GMD
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 120.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 20.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 15.010 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 104.990 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết tài chính gia đình
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 12/10/2015 đến ngày 11/11/2015
  Nguyên nhân báo cáo sai: Do quá trình cộng các kết quả của các lần giao dịch, tính toán cộng trừ bị nhầm lẫn.

  Tải file gốc
 • 11/11/2015

  Giao dịch nội bộ


  Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Hồng Hải
  Mã chứng khoán: GMD
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 120.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 20.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 16.490 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 104.510 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết tài chính gia đình
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 12/10/2015 đến ngày 11/11/2015
  Lý do gửi báo cáo trễ: Do nhân viên CTCK đặt lệnh sai số lượng nên không bán hết số lượng, sau đó nhân viên này nghỉ phép đi du lịch nước ngoài, trong thời gian đó tôi có lịch đi công tác dự án tại miền Bắc nên không nắm được kịp thời số lượng đã bán, thời gian giao dịch kết thúc và không gửi báo cáo kết thúc giao dịch kịp thời, trễ so với quy định.

  Tải file gốc
 • 26/05/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/04/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2015
  Thời gian thực hiện: 8:30 ngày 26/5/2015
  Địa điểm: Lotus Ballroom, khách sạn REX, 141 Nguyễn Huệ, quận 1, tp. HCM.
 • 18/05/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển công bố bổ nhiệm 3 phó TGĐ mới từ ngày 18/5/2015:
  Ông Phạm Quốc Long
  Ông Nguyễn Thanh Bình
  Ông Trần Quang Tiến.

  Tải file gốc
 • 27/04/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 1.690.960 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch:
  + Đợt 1 số lượng 845.480 cổ phiếu: 27/4/2015
  + Đợt 2 số lượng 845.480 cổ phiếu: 27/4/2016
 • 24/03/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 3.283.400 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch:
  + Đợt 1 số lượng 1.641.700 cổ phiếu: 24/3/2015
  + Đợt 2 số lượng 1.641.700 cổ phiếu: 24/3/2016
 • 25/12/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/12/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 15/12/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 12%/ mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
  Thời gian thực hiện: 25/12/2014.
 • 30/10/2014

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 356.250 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển.
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 116.137.994 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 23/10/2014
  Ngày chính thức giao dịch: 30/10/2014.
 • 27/05/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc
 • 25/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2014
  Thời gian họp: 8h ngày 25/4/2014
  Địa điểm và nội dung họp: 231 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 • 26/12/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Thanh toán cổ tức tiền mặt năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/11/2013 Ngày đăng ký cuối cùng:           28/11/2013 Tỷ lệ thực hiện:             10%/mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu) Thời gian thực hiện:       26/12/2013
 • 12/08/2013

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
  Số lượng : 356.250 cổ phiếu (Ba trăm năm mươi sáu ngàn hai trăm năm mươi cổ phiếu)
  Đây là số cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên theo chương trình năm 2009
  Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 3.562.500.000 đồng (Ba tỷ năm trăm sáu mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng)
  Ngày niêm yết có hiệu lực: 01/08/2013
  Ngày chính thức giao dịch: 12/08/2013
 • 29/05/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/05/2013
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 07/05/2013
  - Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013
  - Thời gian tổ chức: 29/5/2013
  - Địa điểm và chương trình họp: sẽ được thông báo sau
 • 10/09/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phẩn Đại lý Liên hiệp Vận chuyển thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 15/05/2012

  Thay đổi về : Niêm yết thêm

  GMD - Ngày 15/05/2012 niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm
  - Số lượng :  9.447.309 cổ phiếu. Đây là số cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 ngày 29/06/2010.
  - Ngày niêm yết có hiệu lực:   03/05/2012
  - Ngày chính thức giao dịch:   15/05/2012

  Thông báo này thay cho thông báo số 478/2012/TB-SGDHCM ngày 07/05/2012. Thông báo cũ: Số cổ phiếu niêm yết thêm là số cổ phiếu phát hành để thưởng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 ngày 29/06/2010.
 • 15/05/2012

  Niêm yết thêm

  GMD: Niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm
  Số lượng: 9.447.309 cổ phiếu. Đây là số cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 ngày 29/06/2010.  Ngày niêm yết có hiệu lực: 03/05/2012 Ngày chính thức giao dịch: 15/05/2012
 • 11/05/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  GMD: Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012


  Tải file dữ liệu gốc
 • 09/05/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phẩn Đại lý Liên hiệp Vận chuyển thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2012
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2012
  - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian: 9/5/2012
  - Địa điểm: 141 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM
 • 16/04/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  GMD: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2012
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2012
  - Tỷ lệ thanh toán: 6%/mệnh giá (600 đồng/cổ phiếu)
  - Thời gian thanh toán: 16/04/2012
 • 20/05/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phẩn Đại lý Liên hiệp Vận chuyển thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/4/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 22 & 25/4/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền) Ngày đăng ký cuối cùng: 26/4/2011
  Mục đích: tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2011.
  Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  Thời gian: 20/5/2011
 • 24/11/2010

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phẩn Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (GMD) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 51.787.500 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 24/11/2010 

  Link download


  (Theo hsx)
 • 09/11/2010

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phẩn Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (GMD) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  Ông Lê Ngọc Quang thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Kể từ ngày 06/11/2010

  Link download


  (Theo hsx)
 • 28/07/2010

  Phát hành cổ phiếu

  GMD: Ngày đăng ký cuối cùng chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu - 28/07/2010

  - Tỷ lệ thực hiện: 3:2 (01 cổ phiếu được 01 quyền, 3 quyền được mua 02 cổ phiếu mới)
  - Số lượng dự kiện phát hành: 32.141.667 cổ phiếu
  - Giá phát hành: 20.000 VND

  Linkdownload
 • 23/04/2010

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

  Báo cáo tài chính năm 2009
 • 15/04/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Sở Giao dịch CK Tp. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để họp Đại hội cổ đông của Công ty CP Đại lý Liene hiệp vận chuyển Germadept (mã CK: GMD) như sau:
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/04/2009
  Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2009
  Mục đích: Họp đại hội cổ đông thường niên năm 2009
  Thời gian họp:  thông báo sau
  Địa điểm  và nội dung họp: thông báo sau

  Trung tâm Lưu ký Chứng khoán – Chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán GMD vào những ngày 14, 15 và 16/04/2009.
 • 23/03/2009

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

  Báo cáo tài chính năm 2008
 • 26/02/2009

  Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

  Công ty cổ phần GEMADEPT xin giải trình nguyên nhân biến động kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 như sau:
  - Tổng doanh thu: 1.854 tỷ đồng, tăng 58 % so với năm 2007
  - Tổng lợi nhuận trước thuế : (163 tỷ đồng)                                                           
  -  trong đó:                                                                                 
  Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh truyền thống: 311 tỷ đồng                        
  Hoạt động kinh doanh truyền thống của công ty trong năm 2008 vẫn đem lại lợi nhuận cao. Tuy nhiên do tác động của khủng hoảng kinh tế và sự sụt giảm của thị trường tài chính nên công ty có kết quả lợi nhuận âm do các nguyên nhân sau:

  Trả lãi vay ngân hàng với lãi suất cao
  Lỗ hoạt động tài chính do việc thanh khoản một số loại chứng khoán
  Trích lập dự phòng giảm giá các loại chứng khoán niêm yết và OTC tại thời điểm 31/12/2008.

  Nếu thị trường chứng khoán phục hồi vào cuối năm thì Công ty sẽ được hoàn nhập lại các khoản dự phòng đã trích.