Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An

DZM 3.4 ▲0.9     (36.0%)

Lịch sự kiện

 • 05/09/2017

  Kết quả kinh doanh quý


  Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017.
 • 23/08/2017

  Kết quả kinh doanh quý


  Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (công ty mẹ).

 • 21/08/2017

  Kết quả kinh doanh quý


  Báo cáo tài chính quý 2/2017 (công ty mẹ).
 • 16/08/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt


   Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An trả cổ tức 2 Năm 2014, 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/08/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 02/08/2017
  Thời gian thanh toán : 16/08/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 15% /mệnh giá (1500 đồng/cổ phiếu).
 • 31/07/2017

  Kết quả kinh doanh quý


  Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017. 
 • 27/05/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên


   Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
 • 13/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông


   Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2017
  Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời ĐHĐCĐ.
  Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời ĐHĐCĐ.
 • 25/01/2017

  Kết quả kinh doanh quý


   Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2016.
 • 25/01/2017

  Kết quả kinh doanh quý


   Báo cáo tài chính quý 4/2016 (công ty mẹ).
 • 21/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý


   Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.
 • 20/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý


  Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ).
 • 01/09/2016

  Sự kiện khác


  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An được đưa ra khỏi diện bị cảnh báo từ ngày 01/09/2016.

  Tải file gốc
 • 16/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý


   Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (công ty mẹ).
 • 16/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý


   Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.
 • 22/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý


   Báo cáo tài chính quý 2/2016 (công ty mẹ).
 • 16/05/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên


   Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
 • 16/05/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông


   Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2016
  Thời gian họp: 09h00 ngày 16/05/2016
  Địa điểm tổ chức họp: số 117- 123 Đồng Khởi, Quận 01, Tp. HCM.
 • 12/05/2016

  Kết quả kinh doanh quý


   Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2016.
 • 21/04/2016

  Kết quả kinh doanh quý


   Báo cáo tài chính quý 1/2016 (công ty mẹ).
 • 15/04/2016

  Sự kiện khác


  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An bị đưa vào diện bị cảnh báo từ ngày 15/04/2016.

  Tải file gốc
 • 13/04/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức


   Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.
 • 06/04/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức


  Báo cáo tài chính 2015 (Công ty mẹ).
 • 17/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý


  Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).
 • 21/01/2016

  Kết quả kinh doanh quý


   Báo cáo tài chính Q4/2015 (Công ty mẹ).
 • 18/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý


   Báo cáo tài chính Q3/2015 (Hợp nhất).
 • 21/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).
 • 11/09/2015

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính bán niên công ty mẹ
 • 11/09/2015

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính bán niên 2015
 • 07/09/2015

  Sự kiện khác

  Cổ phiếu công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An không được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 07/09/2015.

  Tải file gốc
 • 03/09/2015

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính bán niên soát xét hợp nhất năm 2015 (Công ty mẹ).
 • 18/08/2015

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q2/2015 hợp nhất
 • 31/07/2015

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính công ty mẹ Q2/2015
 • 19/05/2015

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q1/2015
 • 22/04/2015

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q1/2015
 • 02/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/04/2015
  Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời ĐHĐCĐ.
  Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời ĐHĐCĐ

  Nội dung họp:
  + Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015;
  + Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
  + Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014;
  + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 và trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2014;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;
  + Thông qua phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015;
  + Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
 • 02/04/2015

  Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

  Báo cáo tài chính năm 2014 (công ty mẹ)
 • 02/04/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

  Báo cáo tài chính năm 2014
 • 26/02/2015

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q4/2014
 • 31/10/2014

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q3/2014
 • 22/10/2014

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính công ty mẹ Q3/2014
 • 20/08/2014

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q2/2014
 • 19/05/2014

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q1/2014
 • 01/05/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An công bố thay đổi kế toán trưởng.

  Tải file gốc
 • 10/03/2014

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính quý 4/2013

  Tải file gốc
 • 05/03/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014:

  Tải file dữ liệu gốc
 • 28/02/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
  Thời gian họp: 28/2/2014
  Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Golden Lotus, tầng 11 Khách sạn Bông Sen, 117-123 Đồng Khởi, quận 1, tp. HCM.
 • 10/01/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An công bố ông Lương Quốc Khánh thôi chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 11/1/2014.
 • 18/11/2013

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q3/2013

  File gốc
 • 30/09/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  DZM: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2013
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/09/2013 
  Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền năm 2011:
  - Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (mỗi cổ phiếu được nhận 500 đồng).
  - Thời gian thực hiện: 30/09/2013
 • 06/09/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An công bố Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2011.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 10/08/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 10/08/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc
 • 11/05/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  DZM: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2012


  Tải file dữ liệu gốc
 • 04/05/2012

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HN
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 1.946.135 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: Thứ Sáu, ngày 04/05/2012.
 • 28/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/04/2012
  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu : 1 quyền biểu quyết
  - Thời gian dự kiến họp: 28/04/2012
  - Địa điểm tổ chức họp: 117-123 Đồng Khởi, Q1, TP.HCM
 • 10/04/2012

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

  Báo cáo tài chính năm 2011
 • 09/04/2012

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

  Báo cáo tài chính năm 2011
 • 20/12/2011

  Phát hành cổ phiếu

  DZM: Phát hành cổ phiếu
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2011
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/12/2011
  3. Lý do và mục đích: a. Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: - Tỷ lệ thực hiện: 10% (Cổ đông đang sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới) - Địa điểm thực hiện: + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng tại CTCP Chế tạo máy Dzĩ An. Khi làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/ Hộ chiếu, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp làm hộ thủ tục phải có giấy ủy quyền hợp pháp và Sổ chứng nhận cở hữu cổ phần. + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản. - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy. VD: Cổ đông A sở hữu 11cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông, theo tỷ lệ thực hiện quyền thì cổ đông sẽ nhận cổ phiếu thưởng tương ứng là 11*10/100 = 1,1 cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A được nhận 1 cổ phiếu mới. Phần lẻ 0,1 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ b. Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: - Tỷ lệ thực hiện: 30% (Cổ đông đang sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 3 cổ phiếu mới) - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy. VD: Cổ đông A sở hữu 11cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông, theo tỷ lệ thực hiện quyền thì cổ đông sẽ nhận cổ phiếu thưởng tương ứng là 11*30/100 = 3,3 cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A được nhận 3 cổ phiếu mới. Phần lẻ 0,3 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.. c. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: - Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần được 01 quyền mua, cứ 02 quyền mua thì được mua 01 cổ phiếu mới) - Giá phát hành: 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phiếu - Phương án làm tròn: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phần không phân phối hết sẽ được HĐQT Công ty tìm kiếm đối tượng mua với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/ cổ phần); Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 11 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 2:1, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được quyền mua thêm số cổ phiếu mới là (11x1)/2=5,5 cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được quyền mua 5 cổ phiếu.Phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được HĐQT chào bán cho đối tượng khác. - Thông tin về tài khoản đặt mua: + Tên tài khoản: CTCP Chế tạo máy Dzĩ An + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Bình Dương + Số tài khoản: 10201-000103078-5 - Loại cổ phiếu đặt mua: loại cổ phiếu tự do chuyển nhượng. - Thời gian chuyển nhượng quyền mua: 20/12/2011 đến 13/01/2012. - Thời gian đăng ký đặt mua: Từ ngày 20/12/2011 đến 17/01/2012. - Địa điểm thực hiện: + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần tại Trụ sở chính của CTCP Chế tạo máy Dzĩ An. Điện thoại: 0650 3790901, Fax: 0650 3790905. + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký. - Số lần chuyển nhượng quyền mua: 1
 • 20/12/2011

  Thay đổi về : Phát hành cổ phiếu

  DZM: Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu
  - Thông tin đã thông báo:
  + Ngày đăng ký cuối cùng: 17/11/2011
  + Ngày giao dịch không hưởng quyền:15/11/2011
  + Thời gian thực hiện chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 28/11/2011 đến 21/12/2011
  + Thời gian thực hiện đăng ký đặt mua và nộp tiền mua: Từ ngày 28/11/2011 đến 23/12/2011
  - Thông tin điều chỉnh
  + Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2011
  + Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/12/2011
  + Thời gian thực hiện chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 20/12/2011 đến 13/01/2012
  + Thời gian thực hiện đăng ký đặt mua và nộp tiền mua: Từ ngày 20/12/2011 đến 17/01/2012
 • 09/11/2011

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính quý 3/2011
 • 24/10/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 
  Ông Võ Anh Thụy - Thành viên HĐQT CTCP Chế tạo máy Dzĩ An được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 20/10/2011.
 • 09/08/2011

  Kết quả kinh doanh quý

  BCTC soát xét quý 2/2011
 • 01/06/2011

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính quý 1/2011
 • 29/04/2011

  Kết quả kinh doanh quý

  BCTC soát xét quý 1/2011
 • 28/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2011
  - Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu : 1 quyền biểu quyết
  - Thời gian tổ chức ĐH: Dự kiến trong tháng 4/2011
  - Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau
 • 28/04/2011

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

  Báo cáo tài chính năm 2010
 • 08/04/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HN
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 341.870 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 08/04/2011
 • 01/03/2011

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2011

  Link download


  (Theo hnx)
 • 23/02/2011

  Kết quả kinh doanh quý

  BCTC soát xét quý 4/2010


  (Theo hnx)
 • 24/01/2011

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  DZM - 18/01: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
  1/ Tạm dừng việc chào bán 2.486.384 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
  2/ Tạm dừng việc đấu giá 1.000.000 cổ phiếu tại Sở GDCK Hà Nội;

  - Thời gian lấy ý kiến: từ 24/01/2011 đến 18/02/2011.
 • 21/01/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An (DZM) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  Bổ nhiệm ông Lê Trung Thảo giữ chức vụ Giám đốc Kinh doanh kể từ ngày 11/10/2010


  (Theo hnx)
 • 18/01/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An (DZM) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  Bổ nhiệm ông Phùng Minh Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Thương mại và Tài chính kể từ ngày 05/01/2011
  Bổ nhiệm ông Phan Văn Long giữ chức vụ Giám đốc Sản xuất và Kỹ thuật kể từ ngày 12/01/2011


  (Theo hnx)
 • 14/01/2011

  Phát hành cổ phiếu

  DZM - 18/01/2011: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2009 (11%)
  - Tỷ lệ thực hiện: 100:11
  - Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
  - Địa điểm thực hiện:
  + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính CTCP Chế tạo máy Dzĩ An, xuất trình CMND và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
 • 28/12/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download


  (Theo hnx)
 • 28/12/2010

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An (DZM) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  Ông Nguyễn Đức Cường thôi giữ chức vụ Giám đốc Tài chính Kể từ ngày 13/12/2010
  Ông Võ Anh Thụy thôi giữ chức vụ Giám đốc nhân sự Kể từ ngày 13/12/2010


  (Theo hnx)
 • 10/11/2010

  Kết quả kinh doanh quý

  BCTC soát xét quý 3/2010


  (Theo hnx)
 • 13/09/2010

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An (DZM) thông báo ngày chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung:
  - Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 3.107.980 cổ phiếu
  - Ngày chính thức giao dịch: 13/09/2010


  (Theo hnx.vn)
 • 06/09/2010

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính soát xét Q2/2010
 • 31/08/2010

  Kết quả kinh doanh quý

  BCTC soát xét quý 2/2010


  (Theo hnx)
 • 24/08/2010

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính soát xét Q2/2010
 • 27/07/2010

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính quý 2/2010


  (Theo: hnx.vn)
 • 04/05/2010

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính quý I/2010