Tài chính

Hai nhân sự ứng cử thành viên Ban kiểm soát của Vietbank

Lan Anh
BizLIVE - Vietbank sẽ bầu thêm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 do còn thiếu theo nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua.
Hai nhân sự ứng cử thành viên Ban kiểm soát của Vietbank
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank – mã VBB) vừa công bố thông tin về nhân sự. HĐQT của Vietbank đã thống nhất thông qua danh sách dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2020.
Theo đó, ông Mạc Hữu Danh hiện đang là Phó Ban kiểm toán nội bộ và ông Hứa Ngọc Nghĩa sẽ được bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát chuyên trách.
Đây là danh sách nhân sự sẽ được trình cổ đông thông qua vào kỳ ĐHĐCĐ thường niên tới của Vietbank sau khi được Ngân hàng Nhà nước phê chuẩn.
Như vậy, hiện tại Ban kiểm soát của Vietbank đang có 3 thành viên, bà Lê Thị Xuân Lan giữ vị trí Trưởng Ban kiểm soát.
Theo điều lệ của Vietbank, Ban kiểm soát có ít nhất 03 thành viên, trong đó có ít nhất 1/2 tổng số thành viên chuyên trách.
ĐHĐCĐ thường niên 2016 của Vietbank đã thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát là 04 thành viên. Tuy nhiên, ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Vietbank đã thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với bà Hoàng Thị Tuyết Hạnh theo nguyện vọng cá nhân và bổ sung bà Lê Thị Xuân Lan – Trưởng Ban kiểm soát và là thành viên chuyên trách.
Do đó, Vietbank sẽ cần bổ sung thêm thành viên để đủ số lượng 04 người đã được ĐHĐCĐ thông qua.

LAN ANH