Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải

TCD 9.1 ▼-1.9     (-17.0%)

TCD: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành ESOP, quy chế ESOP

TCD: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành ESOP, quy chế ESOP

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành ESOP, quy chế ESOP như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190911_20190911--TCD--CBTT-NQ-HDQT-vv-Trien-khai-phuong-an-phat-hanh-ESOP-2019.pdf