Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

IJC 15.5 ▲0.3     (2.0%)

IJC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2019

IJC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2019

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190516_20190516--IJC--CBTT_doanh-nghiep-kiem-toan-da-ky-hop-dong-kiem-toan-signed-.pdf