Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

IJC 9.2 ▼-5.8     (-38.7%)

IJC: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019 cho IJC

IJC: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019 cho IJC

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019 cho IJC như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190108_20190108--IJC--Y-KIEN-UBCKNN-VV-GIA-HAN-CBTT-BCTC-2019.pdf