Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

IJC 15.5 ▲0.3     (2.0%)

IJC: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

IJC: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật thông báo link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190325_20190325--IJC--CBTT-TAI-LIEU-HOP-DHDCDTN.pdf