Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

IJC 15.5 ▲0.3     (2.0%)

IJC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận 6 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước

IJC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận 6 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật giải trình chênh lệch lợi nhuận 6 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190828_20190828--IJC--Giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan-6T-2019.pdf