Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

IJC 8.2 ▼-6.8     (-45.2%)

IJC: Điều chỉnh BCTC năm 2017

IJC: Điều chỉnh BCTC năm 2017

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật thông báo điều chỉnh BCTC năm 2017 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180716_20180716--IJC--CBTT-DIEU-CHINH-SO-LIEU-BCTC-2017-THEO-KQ-KIEM-TOAN-NN.pdf