Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

IJC 11.5 ▼-3.5     (-23.4%)

IJC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018

IJC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190124_20190124--IJC--BC-TINH-HINH-QUAN-TRI-CONG-TY-NAM-2018.pdf