Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

IJC 11.5 ▼-3.5     (-23.4%)

IJC: Báo cáo thường niên năm 2018

IJC: Báo cáo thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố Báo cáo thường niên năm 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190418_20190418--IJC--BAO-CAO-THUONG-NIEN-2018.pdf