Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội

HFC 6.5 ▼-19.8     (-75.3%)

HFC - EPS năm 2015 đạt 5.089 đồng/CP

CTCP Xăng dầu Chất đốt Hà Nội (HFC) công bố Báo cáo tài chính năm 2015 như sau:

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2015 đạt 1.320,1 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2015 ở mức 65,3 tỷ.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong năm 2015 HFC thu về hơn 12,3 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 đạt 10,7 tỷ đồng. Trong đó: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 10,7 tỷ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát là 1,6 triệu. EPS năm 2015 đạt 5.089 đồng/CP.

Tải file gốc