Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

HAG 4.1 ▲0.2     (6.2%)

HAG: Xin gia hạn công bố thông tin các Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2020

HAG: Xin gia hạn công bố thông tin các Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2020

Ngày 02/01/2020, SGDCK TPHCM đã nhận được công văn số 0201/20/CV-HAGL của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (Mã chứng khoán: HAG) xin gia hạn công bố thông tin các Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2020 theo hướng dẫn tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán với nội dung như sau:

STT

Thông tin công bố

Thời gian công bố theo Thông tư 155

Thời gian đề xuất gia hạn

1

Báo cáo tài chính hàng Quý

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý

Trong thời hạn  30 ngày kể từ ngày kết thúc quý

2

Báo cáo tài chính bán niên (soát xét)

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét nhưng không vượt quá 45 ngày, kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét nhưng không vượt quá 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm

Lý do:  Công ty có hoạt động kinh doanh nhiều ngành nghề, có nhiều công ty con, công ty liên kết ở nước ngoài (Lào, Campuchia). Việc tập hợp số liệu phục vụ công tác lập Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất khá phức tạp và mất nhiều thời gian.

      Căn cứ quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015, đề nghị xin gia hạn công bố thông tin của HAG phải được sự chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN và HAG phải thực hiện công bố thông tin ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này.