Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

HAG 4.1 ▲0.2     (6.2%)

HAG: Trích Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch với bên có liên quan

HAG: Trích Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch với bên có liên quan

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo trích Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch với bên có liên quan như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191031_20191031--HAG--CBTT-Trich-NQ-HDQT-vv-giao-dich-voi-ben-lien-quan.pdf