Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

HAG 4.1 ▲0.2     (6.2%)

HAG: Trích Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Thủy điện Hoàng Anh Gia Lai

HAG: Trích Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Thủy điện Hoàng Anh Gia Lai

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo trích Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Thủy điện Hoàng Anh Gia Lai như sau:


Tài liệu đính kèm
 20191210_20191210--HAG--CBTT-Trich-NQ-HDQT-vv-Chuyen-nhuong-Thuy-dien.pdf