Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

HAG 4.1 ▲0.2     (6.2%)

HAG: Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại BCTC HN đã kiểm toán năm 2018

HAG: Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại BCTC HN đã kiểm toán năm 2018

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại BCTC HN  đã kiểm toán năm 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190405_20190404--HAG--Giai-trinh-bo-sung-Y-kien-ngoai-tru-BCTC-HN-KT-nam-2018.pdf