Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An

DZM 3.4 ▲0.9     (36.0%)

DZM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

DZM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DZM của CTCP Chế tạo máy Dzĩ An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/05/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời ĐHĐCĐ.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời ĐHĐCĐ.
          - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019;
+ Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
+Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.