Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An

DZM 3.4 ▲0.9     (36.0%)

DZM: Giải trình lợi nhuận quý 1 năm 2019.

DZM: Giải trình lợi nhuận quý 1 năm 2019.