Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Trang trí nội thất TP Hồ Chí Minh

CMD 11.0 ▼-8.3     (-43.0%)

CMD: Thái Sơn Anh - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 4.784 CP

CMD: Thái Sơn Anh - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 4.784 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Thái Sơn Anh
- Mã chứng khoán: CMD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Thái Thanh Sơn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 77.899 CP (tỷ lệ 0,74%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 4.784 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 4.784 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.784 CP (tỷ lệ 0,05%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 29/07/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 07/08/2019.