Công ty Cổ phần Bamboo Capital

BCG 6.4 ▲0.2     (3.1%)

BCG: Kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần BCG Energy

BCG: Kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần BCG Energy

Công ty Cổ phần Bamboo Capital công bố kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần BCG Energy như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190911_20190911--BCG--CBTT-vv-Ket-qua-phat-hanh-TP-chuyen-doi-rieng-le-cua-BCG-Energy.pdf