Thời sự

Ưu tiên sử dụng vốn ODA cho công trình hạ tầng

Hạ An
BizLIVE - Ưu tiên sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, trong đó quy định, vốn ODA không hoàn lại được ưu tiên sử dụng để thực hiện chương trình, dự án cơ sở hạ tầng,...
Ưu tiên sử dụng vốn ODA cho công trình hạ tầng
Ảnh minh họa.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa đưa ra dự thảo Nghị định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài để lấy ý kiến rộng rãi nhân dân.
Dự thảo nêu rõ về ưu tiên sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, trong đó quy định, vốn ODA không hoàn lại được ưu tiên sử dụng để thực hiện chương trình, dự án cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ; bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao tri thức và phát triển công nghệ; tăng cường năng lực và nghiên cứu, xây dựng thể chế, chính sách.
Vốn vay ODA được ưu tiên sử dụng để thực hiện các chương trình bao gồm: Chương trình, dự án quy mô lớn thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương trong lĩnh vực hạ tầng kinh tế - xã hội, bao gồm giao thông, thuỷ lợi, ứng phó biến đổi khí hậu, y tế, giáo dục; Chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương trong lĩnh vực hạ tầng kinh tế - xã hội bao gồm giao thông, đô thị, ứng phó biến đổi khí hậu, y tế, giáo dục tại địa phương có khả năng vay, trả nợ và chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng vay, trả nợ.
Đồng thời, vốn vay ưu đãi được ưu tiên sử dụng để thực hiện: Chương trình, dự án quy mô lớn thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, ứng phó biến đổi khí hậu; Chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, đô thị, ứng phó biến đổi khí hậu tại địa phương có khả năng vay lại 100% vốn vay ưu đãi; Chương trình, dự án có khả năng thu hồi vốn.
Theo dự thảo, nguyên tắc cơ bản trong quản lý nhà nước về vốn ODA, vốn vay ưu đãi là được sử dụng cho chi đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên và được phản ánh trong ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Không sử dụng vốn vay nước ngoài để nộp thuế, trả các loại phí, lãi suất tiền vay, mua sắm ô tô, vật tư, thiết bị dự phòng cho quá trình vận hành sau khi dự án hoàn thành; chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí quản lý dự án.
Đồng thời, dự thảo Nghị định cũng quy định quy trình quản lý đối với chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi; chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA không hoàn lại, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA không hoàn lại chuẩn bị dự án đầu tư.

HẠ AN