Kết quả kinh doanh 2018

Toàn cảnh lãi lỗ của các doanh nghiệp, ngân hàng trong năm 2018.