Tài chính

Cổ phiếu Thủy sản Hùng Vương bị duy trì diện kiểm soát đặc biệt

Huyền Trâm
BizLIVE - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) mới thông báo về việc tiếp tục duy trì diện kiểm soát đặc biệt đối với cổ phiếu HVG của Công ty cổ phần Hùng Vương.
Cổ phiếu Thủy sản Hùng Vương bị duy trì diện kiểm soát đặc biệt
Cổ phiếu HVG đang giảm về sát vùng 3.000 đồng/CP.

Về hoạt động kinh doanh, ngày 19/1/2018, HoSE ban hành Quyết định số 21/QĐ-SGDHCM đưa cổ phiếu HVG vào diện kiểm soát do lỗ năm 2016 và năm 2017.

Ngày 12/6/2019, HoSE nhận được BCTC soát xét bán niên riêng và hợp nhất năm 2019 của HVG. Theo BCTC soát xét bán niên hợp nhất năm 2019, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là âm 111,88 tỷ đồng, lỗ lũy kế đến 31/3/2019 là âm 527,84 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Kiểm toán viên có ý kiến nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục và Ban Tổng giám đốc đang thực hiện kế hoạch khắc phục lợi nhuận chưa phân phối bị âm do chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho năm tài chính kết thúc 30/9/2016.

Như vậy, cổ phiếu HVG chưa đủ điều kiện đưa ra khỏi diện kiểm soát do kết quả hoạt động kinh doanh lỗ căn cứ quy định tại Khoản 4.2 Điều 23 Quy chế niêm yết chứng khoán tại HoSE ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/3/2018. Vì vậy, HoSE tiếp tục duy diện kiểm soát do kết quả kinh doanh lỗ đối với cổ phiếu HVG.

Sở cho biết việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu HVG sẽ căn cứ vào BCTC Kiểm toán năm 2019 của Thủy sản Hùng Vương.

Về tình hình thực hiện CBTT, ngày 28/5/2018, HoSE ban hành Quyết định số Quyết định 188/QĐ-SGDHCM đưa cổ phiếu HVG của Thủy sản Hùng Vương vào diện kiểm soát đặc biệt do công ty vi phạm công bố thông tin.

Từ ngày 28/5/2018, sở tiếp tục có 6 công văn nhắc nhở về việc chậm công bố thông tin các BCTC. Như vậy, cổ phiếu HVG chưa đủ điều kiện đưa ra khỏi diện kiểm soát đặc biệt do vi phạm công bố thông tin theo quy định Quy chế Niêm yết chứng khoán tại HoSE. Vì vậy, sở tiếp tục duy trì diện kiểm soát đặc biệt đối với cổ phiếu HVG. Cơ quan này cho biết tiếp tục theo dõi tình hình công bố thông tin đến khi HVG công bố BCTC Kiểm toán năm 2019.

HUYỀN TRÂM