Vĩ mô

Giám đốc Nhà xuất bản Tri thức bị xem xét kỷ luật

Vạn Xuân
BizLIVE -

Theo UBKT Trung ương, vi phạm, khuyết điểm của ông Chu Hảo là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Giám đốc Nhà xuất bản Tri thức bị xem xét kỷ luật
Ông Chu Hảo, Giám đốc Nhà xuất bản Tri thức.
Từ ngày 17 - 19/10/2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 30. Tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Chu Hảo, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức.
Theo thông cáo phát ra sau kỳ họp, với cương vị là Giám đốc - Tổng Biên tập, ông Chu Hảo chịu trách nhiệm chính về việc Nhà xuất bản Tri thức xuất bản một số cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, vi phạm Luật Xuất bản, bị cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu hủy.
Từng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Hảo đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Ngoài ra, ông Hảo đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
“Vi phạm, khuyết điểm của ông Chu Hảo là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật”, UBKT Trung ương kết luận.

VẠN XUÂN