Công ty Cổ phần Vincom Retail

VRE 26.85 ▼-5.75     (-17.6%)

SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP

 Năm 2017Năm 2016
Doanh thu 5,518.24 tỷ 6,385.89 tỷ
Lợi nhuận 2,016.66 tỷ2,439.65 tỷ
Cổ tức 00
Tổng tài sản 37,850.53 tỷ34,299.15 tỷ
Vốn điều lệ 19,010.79 tỷ21,091.72 tỷ

Quý / Năm Tình hình tài chính

Đơn vị: tỷ VNĐ
Kết quả kinh doanhNăm 2017Năm 2016
Doanh thu thuần5,518.246,385.89
LN thuần từ HĐKD2,166.142,732.26
LN sau thuế TNDN2,016.662,439.65
Tổng tài sản37,850.5434,299.15
Tài sản ngắn hạn9,947.747,386.78
Tài sản dài hạn27,902.826,912.37
Tổng nợ phải trả11,767.59,615.76
Vay ngắn, dài hạn6,113.535,960.82
Vốn chủ sở hữu26,083.0324,683.38
Cân đối kế toánNăm 2017Năm 2016
Doanh thu thuần5,518.246,385.89
LN thuần từ HĐKD2,166.142,732.26
LN sau thuế TNDN2,016.662,439.65
Tổng tài sản37,850.5434,299.15
Tài sản ngắn hạn9,947.747,386.78
Tài sản dài hạn27,902.826,912.37
Tổng nợ phải trả11,767.59,615.76
Vay ngắn, dài hạn6,113.535,960.82
Vốn chủ sở hữu26,083.0324,683.38