Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

VPB 21.75 ▼-0.15     (-0.7%)

SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP

 Năm 2017Năm 2016
Doanh thu 40,552.22 tỷ 29,196.84 tỷ
Lợi nhuận 6,440.77 tỷ3,935.05 tỷ
Cổ tức 00
Tổng tài sản 277,752.31 tỷ228,770.92 tỷ
Vốn điều lệ 21,572.34 tỷ10,469.86 tỷ

Quý / Năm Tình hình tài chính

Đơn vị: tỷ VNĐ
Kết quả kinh doanhNăm 2017Năm 2016
Doanh thu thuần20,614.4315,167.86
LN thuần từ HĐKD16,131.1210,242.41
LN sau thuế TNDN6,440.773,935.04
Tổng tài sản277,752.31228,770.91
Tài sản ngắn hạn--
Tài sản dài hạn--
Tổng nợ phải trả248,056.61211,593.39
Vay ngắn, dài hạn--
Vốn chủ sở hữu29,695.7117,177.53
Cân đối kế toánNăm 2017Năm 2016
Doanh thu thuần20,614.4315,167.86
LN thuần từ HĐKD16,131.1210,242.41
LN sau thuế TNDN6,440.773,935.04
Tổng tài sản277,752.31228,770.91
Tài sản ngắn hạn--
Tài sản dài hạn--
Tổng nợ phải trả248,056.61211,593.39
Vay ngắn, dài hạn--
Vốn chủ sở hữu29,695.7117,177.53