Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần

VIC 107.0 ▼-7.9     (-6.9%)

SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP

 3Q/2018Năm 2017
Doanh thu 84,163.5 tỷ 89,392.05 tỷ
Lợi nhuận 3,295.13 tỷ5,654.94 tỷ
Cổ tức 00
Tổng tài sản 268,230.15 tỷ213,792.06 tỷ
Vốn điều lệ 32,756.21 tỷ26,377.08 tỷ

Quý / Năm Tình hình tài chính

Đơn vị: tỷ VNĐ
Kết quả kinh doanh3Q/2018Năm 2017
Doanh thu thuần84,148.1689,350.05
LN thuần từ HĐKD8,732.359,445.19
LN sau thuế TNDN3,295.135,654.94
Tổng tài sản268,230.15213,792.06
Tài sản ngắn hạn128,742.27100,246.62
Tài sản dài hạn139,487.88113,545.44
Tổng nợ phải trả170,119.85161,235.05
Vay ngắn, dài hạn69,489.0149,360.49
Vốn chủ sở hữu98,110.3152,557.01
Cân đối kế toánQ3/2018Năm 2017
Doanh thu thuần84,148.1689,350.05
LN thuần từ HĐKD8,732.359,445.19
LN sau thuế TNDN3,295.135,654.94
Tổng tài sản268,230.15213,792.06
Tài sản ngắn hạn128,742.27100,246.62
Tài sản dài hạn139,487.88113,545.44
Tổng nợ phải trả170,119.85161,235.05
Vay ngắn, dài hạn69,489.0149,360.49
Vốn chủ sở hữu98,110.3152,557.01