Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

POW 13.55 ▼-2.45     (-15.3%)

SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP

 1Q/2017Năm 2016
Doanh thu 6,918.4 tỷ 28,211.77 tỷ
Lợi nhuận 953.01 tỷ1,517.44 tỷ
Cổ tức 00
Tổng tài sản 64,314.6 tỷ69,732.22 tỷ
Vốn điều lệ 21,774.3 tỷ21,774.3 tỷ

Quý / Năm Tình hình tài chính

Đơn vị: tỷ VNĐ
Kết quả kinh doanh1Q/2017Năm 2016
Doanh thu thuần6,918.428,211.76
LN thuần từ HĐKD1,002.351,701.75
LN sau thuế TNDN953.011,517.44
Tổng tài sản64,314.669,732.22
Tài sản ngắn hạn16,077.4618,518.71
Tài sản dài hạn48,237.1551,213.5
Tổng nợ phải trả36,418.5342,935.49
Vay ngắn, dài hạn27,479.430,556.63
Vốn chủ sở hữu27,896.0726,796.73
Cân đối kế toánQ1/2017Năm 2016
Doanh thu thuần6,918.428,211.76
LN thuần từ HĐKD1,002.351,701.75
LN sau thuế TNDN953.011,517.44
Tổng tài sản64,314.669,732.22
Tài sản ngắn hạn16,077.4618,518.71
Tài sản dài hạn48,237.1551,213.5
Tổng nợ phải trả36,418.5342,935.49
Vay ngắn, dài hạn27,479.430,556.63
Vốn chủ sở hữu27,896.0726,796.73