Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

MPC 23.6 ▲1.0     (4.4%)

SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP

 Năm 2017Năm 2016
Doanh thu 15,767.1 tỷ 12,064.29 tỷ
Lợi nhuận 714.16 tỷ81.89 tỷ
Cổ tức 00
Tổng tài sản 9,510.29 tỷ8,171.08 tỷ
Vốn điều lệ 700.0 tỷ700.0 tỷ

Quý / Năm Tình hình tài chính

Đơn vị: tỷ VNĐ
Kết quả kinh doanhNăm 2017Năm 2016
Doanh thu thuần15,665.2911,973.41
LN thuần từ HĐKD791.9424.74
LN sau thuế TNDN714.1681.89
Tổng tài sản9,510.298,171.08
Tài sản ngắn hạn8,031.896,614.55
Tài sản dài hạn1,478.391,556.53
Tổng nợ phải trả6,518.665,878.11
Vay ngắn, dài hạn5,518.765,245.08
Vốn chủ sở hữu2,991.631,802.31
Cân đối kế toánNăm 2017Năm 2016
Doanh thu thuần15,665.2911,973.41
LN thuần từ HĐKD791.9424.74
LN sau thuế TNDN714.1681.89
Tổng tài sản9,510.298,171.08
Tài sản ngắn hạn8,031.896,614.55
Tài sản dài hạn1,478.391,556.53
Tổng nợ phải trả6,518.665,878.11
Vay ngắn, dài hạn5,518.765,245.08
Vốn chủ sở hữu2,991.631,802.31