Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang

LGL 4.85 ▼-2.55     (-34.5%)

SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP

 Năm 2017Năm 2016
Doanh thu 861.76 tỷ 191.64 tỷ
Lợi nhuận 106.36 tỷ16.63 tỷ
Cổ tức 00
Tổng tài sản 2,215.37 tỷ1,832.5 tỷ
Vốn điều lệ 345.97 tỷ199.99 tỷ

Quý / Năm Tình hình tài chính

Đơn vị: tỷ VNĐ
Kết quả kinh doanhNăm 2017Năm 2016
Doanh thu thuần861.76191.64
LN thuần từ HĐKD138.4322.31
LN sau thuế TNDN106.3616.63
Tổng tài sản2,215.371,832.5
Tài sản ngắn hạn1,940.641,508.04
Tài sản dài hạn274.73324.46
Tổng nợ phải trả1,672.791,479.21
Vay ngắn, dài hạn708.47766.34
Vốn chủ sở hữu542.58353.29
Cân đối kế toánNăm 2017Năm 2016
Doanh thu thuần861.76191.64
LN thuần từ HĐKD138.4322.31
LN sau thuế TNDN106.3616.63
Tổng tài sản2,215.371,832.5
Tài sản ngắn hạn1,940.641,508.04
Tài sản dài hạn274.73324.46
Tổng nợ phải trả1,672.791,479.21
Vay ngắn, dài hạn708.47766.34
Vốn chủ sở hữu542.58353.29