Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

IJC 9.17 ▼-5.78     (-38.7%)

SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP

 Năm 2017Năm 2016
Doanh thu 992.79 tỷ 2,036.79 tỷ
Lợi nhuận 184.33 tỷ127.98 tỷ
Cổ tức 0800
Tổng tài sản 8,022.91 tỷ9,134.69 tỷ
Vốn điều lệ 1,370.97 tỷ2,741.95 tỷ

Quý / Năm Tình hình tài chính

Đơn vị: tỷ VNĐ
Kết quả kinh doanhNăm 2017Năm 2016
Doanh thu thuần948.211,970.56
LN thuần từ HĐKD215.8157.68
LN sau thuế TNDN184.33127.98
Tổng tài sản8,022.919,134.69
Tài sản ngắn hạn6,135.07,503.08
Tài sản dài hạn1,887.911,631.61
Tổng nợ phải trả6,363.196,166.43
Vay ngắn, dài hạn1,822.891,805.84
Vốn chủ sở hữu1,659.712,968.26
Cân đối kế toánNăm 2017Năm 2016
Doanh thu thuần948.211,970.56
LN thuần từ HĐKD215.8157.68
LN sau thuế TNDN184.33127.98
Tổng tài sản8,022.919,134.69
Tài sản ngắn hạn6,135.07,503.08
Tài sản dài hạn1,887.911,631.61
Tổng nợ phải trả6,363.196,166.43
Vay ngắn, dài hạn1,822.891,805.84
Vốn chủ sở hữu1,659.712,968.26