Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng

ICG 6.1 ▼-2.3     (-27.4%)

SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP

 Năm 2017Năm 2016
Doanh thu 15.05 tỷ 20.54 tỷ
Lợi nhuận 0.49 tỷ5.87 tỷ
Cổ tức 00
Tổng tài sản 599.66 tỷ360.18 tỷ
Vốn điều lệ 200.0 tỷ200.0 tỷ

Quý / Năm Tình hình tài chính

Đơn vị: tỷ VNĐ
Kết quả kinh doanhNăm 2017Năm 2016
Doanh thu thuần15.0520.54
LN thuần từ HĐKD0.486.31
LN sau thuế TNDN0.495.87
Tổng tài sản599.66360.18
Tài sản ngắn hạn490.0318.4
Tài sản dài hạn109.6741.78
Tổng nợ phải trả318.9289.77
Vay ngắn, dài hạn55.8432.53
Vốn chủ sở hữu280.74270.41
Cân đối kế toánNăm 2017Năm 2016
Doanh thu thuần15.0520.54
LN thuần từ HĐKD0.486.31
LN sau thuế TNDN0.495.87
Tổng tài sản599.66360.18
Tài sản ngắn hạn490.0318.4
Tài sản dài hạn109.6741.78
Tổng nợ phải trả318.9289.77
Vay ngắn, dài hạn55.8432.53
Vốn chủ sở hữu280.74270.41