Công ty Cổ phần Hùng Vương

HVG 5.4 ▼-3.0     (-35.7%)

SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP

 4Q/2017Năm 2016
Doanh thu 12,645.17 tỷ 18,214.45 tỷ
Lợi nhuận -728.24 tỷ-18.25 tỷ
Cổ tức 00
Tổng tài sản 11,876.65 tỷ16,401.84 tỷ
Vốn điều lệ 2,270.39 tỷ2,270.39 tỷ

Quý / Năm Tình hình tài chính

Đơn vị: tỷ VNĐ
Kết quả kinh doanh4Q/2017Năm 2016
Doanh thu thuần12,427.7818,087.63
LN thuần từ HĐKD-726.1322.43
LN sau thuế TNDN-728.24-18.25
Tổng tài sản11,876.6516,401.84
Tài sản ngắn hạn8,230.4612,385.81
Tài sản dài hạn3,646.194,016.04
Tổng nợ phải trả9,671.9713,174.52
Vay ngắn, dài hạn6,036.218,336.1
Vốn chủ sở hữu2,204.683,227.32
Cân đối kế toánQ4/2017Năm 2016
Doanh thu thuần12,427.7818,087.63
LN thuần từ HĐKD-726.1322.43
LN sau thuế TNDN-728.24-18.25
Tổng tài sản11,876.6516,401.84
Tài sản ngắn hạn8,230.4612,385.81
Tài sản dài hạn3,646.194,016.04
Tổng nợ phải trả9,671.9713,174.52
Vay ngắn, dài hạn6,036.218,336.1
Vốn chủ sở hữu2,204.683,227.32