Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

HNG 12.5 ▼-1.5     (-10.7%)

SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP

 Năm 2017Năm 2016
Doanh thu 3,321.02 tỷ 4,777.22 tỷ
Lợi nhuận 530.46 tỷ-1,020.11 tỷ
Cổ tức 00
Tổng tài sản 32,282.18 tỷ35,003.14 tỷ
Vốn điều lệ 7,671.44 tỷ7,671.44 tỷ

Quý / Năm Tình hình tài chính

Đơn vị: tỷ VNĐ
Kết quả kinh doanhNăm 2017Năm 2016
Doanh thu thuần3,321.024,775.97
LN thuần từ HĐKD668.27-411.81
LN sau thuế TNDN530.46-1,020.11
Tổng tài sản32,282.1835,003.14
Tài sản ngắn hạn4,416.626,475.48
Tài sản dài hạn27,865.5628,527.66
Tổng nợ phải trả22,129.4125,271.12
Vay ngắn, dài hạn14,161.2420,090.89
Vốn chủ sở hữu10,152.779,732.02
Cân đối kế toánNăm 2017Năm 2016
Doanh thu thuần3,321.024,775.97
LN thuần từ HĐKD668.27-411.81
LN sau thuế TNDN530.46-1,020.11
Tổng tài sản32,282.1835,003.14
Tài sản ngắn hạn4,416.626,475.48
Tài sản dài hạn27,865.5628,527.66
Tổng nợ phải trả22,129.4125,271.12
Vay ngắn, dài hạn14,161.2420,090.89
Vốn chủ sở hữu10,152.779,732.02