Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT

HFT 16.1 0.0     (0.0%)

SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP

 Năm 2017Năm 2016
Doanh thu 8.32 tỷ 1.55 tỷ
Lợi nhuận 3.74 tỷ10.2 tỷ
Cổ tức 00
Tổng tài sản 89.73 tỷ79.47 tỷ
Vốn điều lệ 100.0 tỷ100.0 tỷ

Quý / Năm Tình hình tài chính

Đơn vị: tỷ VNĐ
Kết quả kinh doanhNăm 2017Năm 2016
Doanh thu thuần8.321.55
LN thuần từ HĐKD3.2811.3
LN sau thuế TNDN3.7410.2
Tổng tài sản89.7379.47
Tài sản ngắn hạn85.0375.43
Tài sản dài hạn4.74.04
Tổng nợ phải trả7.370.86
Vay ngắn, dài hạn--
Vốn chủ sở hữu82.3578.61
Cân đối kế toánNăm 2017Năm 2016
Doanh thu thuần8.321.55
LN thuần từ HĐKD3.2811.3
LN sau thuế TNDN3.7410.2
Tổng tài sản89.7379.47
Tài sản ngắn hạn85.0375.43
Tài sản dài hạn4.74.04
Tổng nợ phải trả7.370.86
Vay ngắn, dài hạn--
Vốn chủ sở hữu82.3578.61