Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

HAG 4.12 ▲0.24     (6.2%)

SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP

 Năm 2017Năm 2016
Doanh thu 4,895.69 tỷ 6,441.03 tỷ
Lợi nhuận 1,032.49 tỷ-1,502.79 tỷ
Cổ tức 00
Tổng tài sản 53,444.5 tỷ52,283.13 tỷ
Vốn điều lệ 9,274.68 tỷ7,899.68 tỷ

Quý / Năm Tình hình tài chính

Đơn vị: tỷ VNĐ
Kết quả kinh doanhNăm 2017Năm 2016
Doanh thu thuần4,895.666,439.78
LN thuần từ HĐKD1,165.88-376.47
LN sau thuế TNDN1,032.49-1,502.79
Tổng tài sản53,444.552,283.13
Tài sản ngắn hạn8,739.149,169.69
Tài sản dài hạn44,705.3543,113.44
Tổng nợ phải trả35,156.3636,400.54
Vay ngắn, dài hạn22,820.1527,336.74
Vốn chủ sở hữu18,288.1415,882.59
Cân đối kế toánNăm 2017Năm 2016
Doanh thu thuần4,895.666,439.78
LN thuần từ HĐKD1,165.88-376.47
LN sau thuế TNDN1,032.49-1,502.79
Tổng tài sản53,444.552,283.13
Tài sản ngắn hạn8,739.149,169.69
Tài sản dài hạn44,705.3543,113.44
Tổng nợ phải trả35,156.3636,400.54
Vay ngắn, dài hạn22,820.1527,336.74
Vốn chủ sở hữu18,288.1415,882.59