Công ty Cổ phần Gemadept

GMD 21.0 ▼-0.4     (-1.9%)

SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP

 Năm 2017Năm 2016
Doanh thu 3,923.23 tỷ 3,743.84 tỷ
Lợi nhuận 581.29 tỷ443.73 tỷ
Cổ tức 01,500
Tổng tài sản 11,237.01 tỷ10,117.92 tỷ
Vốn điều lệ 2,882.77 tỷ1,794.32 tỷ

Quý / Năm Tình hình tài chính

Đơn vị: tỷ VNĐ
Kết quả kinh doanhNăm 2017Năm 2016
Doanh thu thuần3,923.233,741.67
LN thuần từ HĐKD734.42597.02
LN sau thuế TNDN581.29443.73
Tổng tài sản11,237.0110,117.92
Tài sản ngắn hạn2,157.62,140.25
Tài sản dài hạn9,079.417,977.67
Tổng nợ phải trả4,144.984,251.3
Vay ngắn, dài hạn1,935.122,506.23
Vốn chủ sở hữu7,092.035,866.62
Cân đối kế toánNăm 2017Năm 2016
Doanh thu thuần3,923.233,741.67
LN thuần từ HĐKD734.42597.02
LN sau thuế TNDN581.29443.73
Tổng tài sản11,237.0110,117.92
Tài sản ngắn hạn2,157.62,140.25
Tài sản dài hạn9,079.417,977.67
Tổng nợ phải trả4,144.984,251.3
Vay ngắn, dài hạn1,935.122,506.23
Vốn chủ sở hữu7,092.035,866.62