Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

FLC 4.41 ▲0.29     (7.0%)

SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP

 2Q/2019Năm 2018
Doanh thu 6,294.46 tỷ 12,015.89 tỷ
Lợi nhuận 21.31 tỷ470.03 tỷ
Cổ tức 00
Tổng tài sản 27,497.0 tỷ25,889.29 tỷ
Vốn điều lệ 7,099.98 tỷ7,099.98 tỷ

Quý / Năm Tình hình tài chính

Đơn vị: tỷ VNĐ
Kết quả kinh doanh2Q/2019Năm 2018
Doanh thu thuần6,234.8911,695.9
LN thuần từ HĐKD132.7703.7
LN sau thuế TNDN21.31470.03
Tổng tài sản27,497.025,889.29
Tài sản ngắn hạn18,048.1615,644.01
Tài sản dài hạn9,448.8510,245.28
Tổng nợ phải trả18,462.0616,870.6
Vay ngắn, dài hạn5,789.195,112.44
Vốn chủ sở hữu9,034.959,018.69
Cân đối kế toánQ2/2019Năm 2018
Doanh thu thuần6,234.8911,695.9
LN thuần từ HĐKD132.7703.7
LN sau thuế TNDN21.31470.03
Tổng tài sản27,497.025,889.29
Tài sản ngắn hạn18,048.1615,644.01
Tài sản dài hạn9,448.8510,245.28
Tổng nợ phải trả18,462.0616,870.6
Vay ngắn, dài hạn5,789.195,112.44
Vốn chủ sở hữu9,034.959,018.69