Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An

DZM 3.4 ▲0.9     (36.0%)

SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP

 Năm 2017Năm 2016
Doanh thu 208.48 tỷ 270.24 tỷ
Lợi nhuận -23.91 tỷ16.03 tỷ
Cổ tức 01,500
Tổng tài sản 203.33 tỷ266.51 tỷ
Vốn điều lệ 53.96 tỷ53.96 tỷ

Quý / Năm Tình hình tài chính

Đơn vị: tỷ VNĐ
Kết quả kinh doanhNăm 2017Năm 2016
Doanh thu thuần208.48270.24
LN thuần từ HĐKD-23.7317.6
LN sau thuế TNDN-23.9116.03
Tổng tài sản203.33266.51
Tài sản ngắn hạn156.93212.39
Tài sản dài hạn46.454.13
Tổng nợ phải trả134.3161.28
Vay ngắn, dài hạn74.2110.46
Vốn chủ sở hữu69.03105.23
Cân đối kế toánNăm 2017Năm 2016
Doanh thu thuần208.48270.24
LN thuần từ HĐKD-23.7317.6
LN sau thuế TNDN-23.9116.03
Tổng tài sản203.33266.51
Tài sản ngắn hạn156.93212.39
Tài sản dài hạn46.454.13
Tổng nợ phải trả134.3161.28
Vay ngắn, dài hạn74.2110.46
Vốn chủ sở hữu69.03105.23