Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau

CMX 15.25 ▲4.25     (38.6%)

SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP

 Năm 2017Năm 2016
Doanh thu 902.46 tỷ 868.67 tỷ
Lợi nhuận 26.66 tỷ-42.44 tỷ
Cổ tức 00
Tổng tài sản 733.51 tỷ684.44 tỷ
Vốn điều lệ 132.21 tỷ132.21 tỷ

Quý / Năm Tình hình tài chính

Đơn vị: tỷ VNĐ
Kết quả kinh doanhNăm 2017Năm 2016
Doanh thu thuần898.31845.05
LN thuần từ HĐKD34.07-36.33
LN sau thuế TNDN26.66-42.44
Tổng tài sản733.51684.44
Tài sản ngắn hạn467.51438.23
Tài sản dài hạn266.0246.2
Tổng nợ phải trả673.78661.8
Vay ngắn, dài hạn405.47427.88
Vốn chủ sở hữu59.7322.64
Cân đối kế toánNăm 2017Năm 2016
Doanh thu thuần898.31845.05
LN thuần từ HĐKD34.07-36.33
LN sau thuế TNDN26.66-42.44
Tổng tài sản733.51684.44
Tài sản ngắn hạn467.51438.23
Tài sản dài hạn266.0246.2
Tổng nợ phải trả673.78661.8
Vay ngắn, dài hạn405.47427.88
Vốn chủ sở hữu59.7322.64