Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex

ART 2.7 ▼-6.8     (-71.6%)

SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP

 Năm 2017Năm 2016
Doanh thu 154.17 tỷ 25.72 tỷ
Lợi nhuận 87.97 tỷ5.19 tỷ
Cổ tức 00
Tổng tài sản 432.67 tỷ156.96 tỷ
Vốn điều lệ 310.5 tỷ135.0 tỷ

Quý / Năm Tình hình tài chính

Đơn vị: tỷ VNĐ
Kết quả kinh doanhNăm 2017Năm 2016
Doanh thu thuần154.1725.72
LN thuần từ HĐKD106.165.46
LN sau thuế TNDN87.975.19
Tổng tài sản432.67156.96
Tài sản ngắn hạn426.39151.37
Tài sản dài hạn6.275.59
Tổng nợ phải trả33.4521.15
Vay ngắn, dài hạn--
Vốn chủ sở hữu399.21135.81
Cân đối kế toánNăm 2017Năm 2016
Doanh thu thuần154.1725.72
LN thuần từ HĐKD106.165.46
LN sau thuế TNDN87.975.19
Tổng tài sản432.67156.96
Tài sản ngắn hạn426.39151.37
Tài sản dài hạn6.275.59
Tổng nợ phải trả33.4521.15
Vay ngắn, dài hạn--
Vốn chủ sở hữu399.21135.81